Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Staten anker tingrettens dom i Breivik-saken

Justis- og beredskapsdepartementet anker Oslo tingretts dom i søksmålet Anders Behring Breivik har anlagt mot staten.

Etter en gjennomgang av tingrettens dom i saken anlagt av Anders Behring Breivik mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), har departementet besluttet at dommen skal ankes. 

– Etter Regjeringsadvokatens faglige råd, og i samråd Kriminalomsorgsdirektoratet, har jeg i dag bedt Regjeringsadvokaten om å anke dommen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Hovedbegrunnelsen for anken er at de forhold Breivik soner under etter statens oppfatning ikke utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter EMK artikkel 3. I anken vil staten anføre at den er uenig både i tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering.

Staten vil komme tilbake til de nærmere detaljene i ankeerklæringen som nå vil bli utarbeidet og oversendt retten innen ankefristens utløp, som er én måned etter at tingrettens dom ble forkynt for staten. Dommen ble vedtatt forkynt 22. april. 

 

Til toppen