Staten tilbyr reindriften 109,5 millioner kroner for Reindriftsavtalen 2015/2016

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 109,5 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 2,0 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale.

I tilbudet til Reindriftsavtalen 2015/2016 vises det til at det er en politisk målsetting å arbeide for å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. 

I sluttfasen av pågående prosess med tilpassing av reintall er det viktig å opprettholde hovedlinjene i dagens tilskuddsystem hvor de direkte tilskuddene er knyttet til verdien av det som produseres. Dette vil bidra til å skape stabilitet og forutsigbarhet om ordningene over reindriftsavtalen. I tillegg vil en videreføring støtte opp om de reindriftsutøverne som følger opp gitte reduksjonsvedtak. I den forbindelse påpekes det at siidaandeler som ikke følger reduksjonskravene heller ikke vil være tilskuddsberettiget. 

For å få bedre oversikt og enklere kontroll av det som slaktes, samt å legge til rette for økt inntjening hos den enkelte reineier, ser Statens forhandlingsutvalg det som nødvendig å se på hele verdikjeden fra vidde til bord. Statens forhandlingsutvalg er av den oppfatning at det bør innføres et pliktig nytt rapporterings- og klassifiseringssystem for reinsdyrkjøtt, og ønsker å drøfte dette med NRL under forhandlingene. Et felles nytt rapporteringssystem vil både bidra til en mer effektiv rapportering og en betydelig forenkling av dagens system. Nytt klassifiseringssystem vil på sin side bidra til å premiere levering av slakterein med god kjøttfylde, og dermed stimulere reineierne til å øke inntjeningen av den enkelte rein.  

- Med dette tilbudet har næringen fått et godt utgangspunkt for å øke slaktingen og omsetningen av reinkjøtt. Økt slakting er både viktig for å få tilpasset reintallet til beitegrunnlaget der det er for høyt, og for at reinkjøttbransjen skal kunne være leveringsdyktig og med det sikre og utvikle reinkjøttets posisjon i markedet, sier Anne Marie Glosli, som er Statens forhandlingsleder.

Til toppen