Statens tilbud i reindriftsforhandlingene

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2021/2022. Tilbudet har en total ramme på 152,2 millioner kroner.

Statens forhandlingsutvalg har lagt frem et tilbud med en økonomisk ramme for Reindriftsavtalen 2021/2022 på 152,2 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 2,7 millioner kroner sammenlignet med gjeldende avtale.

Regjeringen Solberg har i sin periode prioritert å legge til rette for dem som har reindrift som hovedvirksomhet, samt en styrking av arbeidet med å utvikle reindriftsnæringen som en næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Statens tilbud viderefører disse prioriteringen gjennom de direkte og kostnadssenkende tilskuddene, tilrettelegging for tilleggsnæringer knyttet til reindrift, og tiltak for å legge til rette for et velfungerende marked for reinkjøtt.  

-Statens tilbud har en klar profil. I tillegg til å styrke de reineiere som har reindrift som hovednæring, legges det i år opp til å prioritere tiltak for å ivareta reindriftens arealer, klimatilpassing og beredskap, samt tiltak for å ivareta de norske reinbeitedistriktene som blir berørt av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige. Dette er en videreføring av regjeringens reindriftspolitikk, sier leder for Statens forhandlingsutvalg, ekspedisjonssjef Viil Søyland.

Forhandlingene om reindriftsavtalen starter 2. februar, og skal etter Hovedavtalen for reindriften være ferdigstilt ved utgangen av februar.

Same med reinsdyr.
Statens forhandlingsutvalg har lagt frem et tilbud med en økonomisk ramme for Reindriftsavtalen 2021/2022 på 152,2 millioner kroner. Foto: Tom Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt