Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013

I 2013 eksporterte Norge forsvarsrelaterte varer og tjenester for 4,3 milliarder kroner. Eksport av våpen og militært utstyr utgjorde 3,3 milliarder, mens relaterte tjenester, produksjonsrettigheter og flerbruksvarer til militært bruk beløp seg til en milliard.

I 2013 eksporterte Norge forsvarsrelaterte varer og tjenester for 4,3 milliarder kroner. Eksport av våpen og militært utstyr utgjorde 3,3 milliarder, mens relaterte tjenester, produksjonsrettigheter og flerbruksvarer til militært bruk beløp seg til en milliard. 

Dette fremgår av den årlige meldingen om norsk eksport av forsvarsmateriell, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid som i dag ble fremlagt for Stortinget.

Hele meldingen kan leses her

Den totale eksporten av forsvarsmateriell i 2013 var seks prosent lavere enn i 2012. Hovedmottakerne er allierte og øvrige europeiske land. Det ble i 2013 gitt 19 avslag på søknader om eksport. 

- Selskaper i norsk forsvarsindustri er viktige verdiskapere og teknologidrivere som også har betydning for teknologisk utvikling innenfor sivil sektor. Regjeringen er opptatt av at norske forsvarsbedrifter skal ha forutsigbare rammevilkår. Vi vil derfor fortsatt legge til rette for at bedriftene kan eksportere innenfor rammen av et restriktivt og tydelig regelverk, sier utenriksminister Børge Brende. 

Som det fremgår i stortingsmeldingen som legges fram i dag, har Utenriksdepartementet gjennomgått og oppdatert retningslinjene for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell. Gjeldende politiske prinsipper og vurderingskriterier er nå samlet og fremstilles på en tydelig måte. Her redegjøres også for styrkingen av eksportkontrollforskriften, blant annet gjennom prinsippet «én gang militært, alltid militært» som ble innført i september 2014. 

- Det er regjeringens mål å sikre tydelige rammer for forsvarsindustrien med utgangspunkt i en fortsatt streng kontroll med eksporten av forsvarsmateriell, sier Brende. 

De siste årene har graden av åpenhet om eksporten av forsvarsmateriell blitt større. Regjeringen vil videreføre denne åpenheten. I meldingen til Stortinget gis det informasjon om hva slags militære varer som er eksportert, hvilke land det ble eksportert til og verdien av eksporten. Det gis også informasjon om lisenssøknader som er blitt avslått. Videre omtales norsk regelverk og retningslinjer, samt det omfattende multilaterale samarbeidet om eksportkontroll og ikke-spredning.

Til toppen