Styrker bemanning og barnefaglig kompetanse i mottak

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I budsjettavtalen med KrF og V ble man enige om at 48,5 millioner kroner skulle prioriteres til mottak for enslige mindreårige asylsøkerne. Regjeringen følger opp avtalen og styrker kapasiteten og kompetansen i mottak for enslige mindreårige.

– Barn som kommer alene kan ha mange vanskelige opplevelser bak seg. Uansett om de skal være her på permanent eller midlertidig basis, må vi ta godt vare på dem og følge dem opp, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).    

Utlendingsdirektoratet (UDI) disponerer ekstramidlene, og det er bestemt at midlene skal brukes til å styrke bemanningen i mottak for enslige mindreårige på følgende måte: 

  1. Generell styrking av bemanning med barnefaglig kompetanse i ordinære mottak for enslige mindreårige på 27 millioner kroner. Dette innebærer at de ordinære mottakene styrkes med om lag 75 årsverk i andre halvår av 2016.

  2. «Transittpakke» - styrking av bemanning og kompetanse i transittmottak for enslige mindreårige på 4 millioner kroner. Det innebærer at transittmottakene blir styrket med om lag 7 årsverk.

  3. Styrking av bemanning i utvalgte nye/store mottak for enslige mindreårige knyttet til sikkerhet og psykisk helse, på 18 millioner kroner.

UDI jobber systematisk med å sikre at omsorgen for barn og enslige mindreårige ivaretas på en best mulig måte i mottak. Regjeringen styrker med denne satsingen mottakenes kapasitet og kompetanse med hensyn til å ivareta den enkelte mindreåriges behov for omsorg, trygghet og aktivitet. Videre kan det styrke arbeidet med å identifisere og følge opp barn med særskilte behov, så tidlig som mulig.

– Dette er sårbare grupper og det er helt avgjørende med god omsorg for disse barna for at de skal få et godt liv her. De midlene KrF og Venstre fikk inn i budsjettet til dette skal vi bruke på best mulig måte, sier Sylvi Listhaug.