Svar på skriftlig spørsmål nr. 741 fra stortingsrepresentant Ruth Grung

Jeg viser til brev av 12. mars fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Ruth Grung til skriftlig besvarelse:

”Hva er anslagsvis rentekostnadene ved privat-finansiering til statlig foretak sammenliknet med statsrente med påslag 0,4%, og hvor mye vil det utgjøre i kroner for et finansierings­behov på 10 milliarder som skal nedbetales over 25 år?

Begrunnelse
Det er en diskusjon i det offentlige rom om hvorvidt det er økonomisk gunstig for den norske stat å låne penger gjennom OPS for å finansiere nye bygg i stedet for å benytte lån fra statens egne oppsparte midler slik man for eksempel gjør ved nye sykehus».”

Svar:
Statlige foretak som Avinor, Statkraft og Statnett tar opp egne lån i finansmarkedet. Selskapene har insentiver til å sikre best mulig betingelser på sine innlån. Betingelsene som selskapene oppnår vil kunne variere over tid og avhenge av type lån, løpetid, risiko, graden av rentebinding mv. Finansdepartementet fører ikke oversikt over betingelser på lån tatt opp av statlige foretak.

Statens innlånskostnader bestemmes av renten på statsobligasjoner, men denne renten gjespeiler ikke kostnader eller risiko forbundet med de enkele utlån staten eventuelt gir. Normalt vil renten på lån i det private markedet være noe høyere enn renten på statsobligasjoner med samme løpetid, og forskjellen vil variere over tid.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen