Svar på skriftlig spørsmål om  reindriftsgjerder på Finnmarksvidda og allemannsretten

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) om adgangen til å sette opp reindriftsgjerder på Finnmarksvidda, og hvordan vektlegger statsråden allemannsretten.

Svar på spørsmål nr. 1982 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hva er statsrådens prinsipielle holdning til adgangen til å sette opp reindriftsgjerder på Finnmarksvidda, og hvordan vektlegger statsråden allemannsretten, mennesker og dyrs bevegelsesfrihet opp mot bruken av gjerder som konfliktdempende tiltak?" 

I utgangspunktet er det ønskelig at gjerder i utmark begrenses i størst mulig grad. Samtidig innebærer retten til å utøve reindrift rett til å føre opp gjerder som er nødvendige for reindriften. Denne retten reguleres av reindriftsloven § 24. I henhold til § 24 må gjerder og anlegg ikke plasseres slik at de virker unødig skjemmende, eller er til vesentlig skade eller ulempe for grunneieren eller for andre rettmessige interesser.

Gjerder og anlegg som skal bli stående ut over en sesong, såkalte permanente gjerder, kan ikke oppføres uten godkjenning av departementet. Godkjenning av større anlegg kan først gis etter en fagkyndig vurdering av de samlede miljømessige virkninger, sammenholdt med de reindriftsfaglige behov for anlegget.

Saksgangen i forvaltningen for oppføring av permanente reingjerder er slik at søknad om godkjenning av et permanent gjerde sendes vedkommende fylkesmann. Fylkesmannen sender søknaden med eventuell konsekvensutredning på høring til berørte private og offentlige interesser. Fylkesmannen skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Etter gjennomført høring foretar fylkesmannen en samlet vurdering av søknaden og oversender den med sin tilråding til Reindriftsstyret. Reindriftsstyret foretar også en samlet vurdering av søknaden før de oversender den med sin tilråding til departementet. Til slutt avgjør departementet søknaden.

Som nevnt innledningsvis er man restriktiv når det gjelder oppføring av gjerder i utmark. Når departementet avgjør søknader om oppføring av gjerder, gjøres det på bakgrunn av grundige prosesser hvor det foretas en samlet vurdering av det reindriftsfaglige behovet for gjerdet, hensynet til miljøverdier, berørte grunneiere og rettighetshavere, samt øvrige interesser.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad