Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om tilskudd og fremtidsutsiktene for biogass

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant  Marit Knutsdatter Strand (Sp) om tilskudd og  fremtidsutsiktene for biogass.

Svar på spm nr 473 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand

Det vises til spørsmål nr. 473 til skriftlig besvarelse fra representanten Knutsdatter Strand om biogass. Representanten Knutsdatter Strand har stilt følgende spørsmål:

"Biogass har et stort potensiale, og det er krevende å få investeringer i nye prosjekt. Regjeringa har satt av 2 millioner kroner i jordbruksavtala, i tillegg til 3,3 millioner kroner i ubrukte midler. Dette beløpet bør være langt høyere for å få flere inititativ. Etter hvert som potten brukes opp, vil tilskuddssatsene reduseres relativt iblant de som benytter seg av tilskuddet. Alle får reduserte tilskudd etter hvert som potten tømmes. Hvor mye er det søkt om tilskudd hittil i 2018, og hvordan er fremtidsutsiktene for biogass?".

Pilotordningen med tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg ble vedtatt av Stortinget i behandlingen av jordbruksoppgjøret 2012. Tilskudd kan gis til jordbruksforetak som leverer husdyrgjødsel til eksternt biogassanlegg eller behandler gjødsla i eget biogassanlegg på gården. Tilskuddet utmåles på grunnlag av mengden husdyrgjødsel som går til behandling i biogassanlegg og utbetales etterskuddsvis av Landbruksdirektoratet en gang per år. Utbetalingene skjer året etter leveransene, da søknadsfristen er i januar påfølgende år. Søknader om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg i 2018, vil derfor ikke bli registrert før i januar 2019.

Det er hittil utbetalt tilskudd for leveranser i årene 2013-2017. For leveranser i 2017 ble det utbetalt 3,6 mill. kroner i tilskudd til 35 foretak for levering av totalt 71 000 tonn husdyrgjødsel.

Tilskuddssatsen for levering av husdyrgjødsel fastsettes i jordbruksoppgjøret. Rammen for ordningen er satt til å kunne dekke opp levert volum etter innhentede prognoser. Rammen har frem til nå vært større enn oppslutningen. Alle som oppfyller kriteriene ved leveranse av husdyrgjødsel til biogassanlegg, får tilskuddet etter den faste satsen, som er forskriftsfestet. Jeg vil understreke at det ikke er slik at satsene blir redusert ved økende oppslutning.

Først fra 2015 har ordningen fått et visst omfang. I 2017 var det 31 foretak som leverte husdyrgjødsel til sentrale biogassanlegg, og 4 som brukte husdyrgjødsla i eget gårdsanlegg.

Det er store investeringskostnader knyttet til gårdsbaserte biogassanlegg og ulike barrierer knyttet til leveranser til sentrale biogassanlegg, noe som påvirker oppslutningen.

Da pilotordningen ble opprettet i 2012, ble det også bestemt at ordningen skal evalueres. Evalueringen er i gang og resultatene skal presenteres til jordbruksoppgjøret i 2019. Formålet med evalueringen er å undersøke hvorvidt dette er et effektivt tiltak for å oppnå klimagevinst og om det er en forvaltningseffektiv ordning. Evalueringen skal også se på hva som er barrierer mot økt bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg, samt hva slags muligheter det kan være for å øke oppslutningen rundt bruk av husdyrgjødsel i slike anlegg. Jeg vil følge opp denne evalueringen i jordbruksoppgjøret 2019.

Miljødirektoratet har beregnet potensialet for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket for en rekke tiltak. Et av tiltakene som er vurdert er levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. I beregningene til Miljødirektoratet forutsettes det at 20 pst. av husdyrgjødsla blir brukt til å produsere biogass i 2030. Dette vil i tilfelle redusere utslippene i jordbruket med om lag 380 000 CO2-ekvivalenter til sammen i perioden 2021-2030. Det er lagt til grunn at 2/3 av biogassen blir produsert i sambehandlingsanlegg og 1/3 på gårdsanlegg. Dersom biogassen brukes til å erstatte fossil energi, vil man i tillegg oppnå en substitusjonseffekt.

For noen uker siden besøkte jeg Greve Biogass i Vestfold, også kalt "Den magiske fabrikken". Tett samarbeid med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg. Allerede i 2016 ble 30 prosent av all husdyrgjødsla i Vestfold levert til Greve. I tilknytning til fabrikken er det også etablert et industrielt pilotveksthus, hvor CO2 og biogjødsel fra fabrikken benyttes til produksjon av tomater. Bruk av et helt nytt klimastyringssystem gjør at veksthuset har en energibesparelse på 80 prosent.

Jeg har stor tro på at biogass i fremtiden vil være viktig både for å redusere klimagassutslippene fra jordbruket, og for å erstatte fossil energi.

Med hilsen

Bård Hoksrud

Til toppen