Svar på skriftlig spørsmål om utenlandske birøktere i Norge

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om utenlandske birøktere skal kunne flytte biene sine til Norge uten at norske myndigheter kan hindre dette.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1562 fra representanten Sigbjørn Gjelsvik

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"I en artikkel i Birøkteren 4/2019 omtales det at det fra 2021 skal innføres nye regler for dyrehelse i EØS. Ifølge artikkelen vil utenlandske birøktere da kunne flytte biene sine til Norge uten at norske myndigheter kan hindre dette. Det fryktes at dette vil føre til spredning av sykdommer. Kan statsråden redegjøre for hvilke endringer som skal innføres, Mattilsynets syn på dette og hvilke konsekvenser dette kan få for norske bier og norske birøktere, især relatert til sykdommer, kvalitet og lønnsomhet?" 

Handel med bier mellom Norge og utlandet er i dag tillatt på bestemte dyrehelsevilkår ved at direktiv 92/65/EØF er en del av EØS-avtalen. I tillegg har Norge et nasjonalt forbud mot å drive vandrebirøkt over riksgrensen. Det å drive vandrebirøkt går i korthet ut på at birøkteren flytter bikubene sine til områder med viktige trekkplanter eller landbruksvekster som trenger pollinering av insekter for å oppnå gode avlinger. Flyttingen innebærer ikke at birøkteren overfører eiendomsretten eller ansvaret for bikubene til en ny birøkter.

EU reviderer nå dyrehelselovgivningen sin. Europaparlamentet og Rådet har vedtatt en ny dyrehelselov som skal tre i kraft i EU i april 2021. I tillegg jobber Kommisjonen med å ferdigstille en rekke underliggende rettsakter til den nye loven. EUs nye dyrehelselov er for tiden under vurdering av norske myndigheter med hensyn på innlemmelse i EØS-avtalen. De underliggende rettsaktene vil bli gjenstand for slik vurdering etter hvert som de vedtas i EU.

EUs nye dyrehelselovgivning har et utvidet virkeområde sammenlignet med EUs nåværende dyrehelselovgivning for bier. Den nye lovgivningen regulerer ikke bare handel, men all forflytning av bier mellom medlemslandene og til medlemslandene fra tredjestater. Mattilsynet mener det er realistisk å tro at innførselen av bier vil øke dersom det blir tillatt å drive vandrebirøkt over grensen. Det er områder her i landet som det er attraktivt å vandre til for utenlandske så vel som norske birøktere, særlig områder med bringebær- eller lyngtrekk. Den nye dyrehelselovgivningen åpner for å plassere de innførte bikubene hvor som helst etter avtale med grunneier. Dette kan føre til at nærings-/ressursgrunnlaget for norske birøktere svekkes. I tillegg vil økt innførsel av bier kunne føre til økt risiko for innførsel og spredning av smitte som kan forårsake sykdom hos bier, eksempelvis åpen yngelråte. Åpen yngelråte har næringen i Norge brukt relativt store ressurser på å bekjempe, etter at den brøt ut her i landet for noen år siden. I EUs nye dyrehelseregelverk er ikke åpen yngelråte en listeført sykdom. Dette innebærer at det ikke vil bli stilt krav for å forebygge spredning av denne sykdommen i forbindelse med forflytning av bier mellom EU-/EØS-landene eller ved innførsel av bier fra tredjestater.

Mattilsynet har deltatt i arbeidet med denne rettsakten som regulerer forflytning av bier mellom medlemslandene. Arbeidet er på det nærmeste ferdigstilt. Underveis er det fra norsk side gitt både skriftlige og muntlige innspill der vi har søkt å få støtte til et fortsatt forbud mot å drive vandrebirøkt over landegrensene. Vi må imidlertid regne med at EUs nye dyrehelselovgivning ikke vil gi oss mulighet til å opprettholde det nåværende forbudet. Dette bekymrer både næringen og meg, og norske myndigheter jobber for tiden med å se på mulighetene for likevel å videreføre en regulering av vandrebirøkt.

Muligheten for å søke tilpasning til det nye EU-regelverket og/eller benytte det nasjonale plantehelseregelverket til å regulere vandrebirøkt blir vurdert. Generelt er det krevende å få tilpasninger til EU-regelverk ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad