Svar på skriftlig spørsmål om hundeloven

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (FrP) om hvor langt har regjeringen kommet og når kan en forvente at forslag til ny lov sendes på høring.

Svar på skriftlig spørsmål  nr 1418 fra representant Hanne Dyveke Søttar

Stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«13. juni 2017 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge frem forslag til ny hundelov (vedtak 885). Hvor langt har regjeringen kommet og når kan vi forvente at forslag til ny lov sendes på høring?»

Landbruks- og matdepartementet overtok forvaltningsansvaret for hundeloven i mars 2019. I henhold til Stortingets anmodningsvedtak er det gjennomført en lovgjennomgang. Lovgjennomgangen viste et behov for å endre hundeloven, for bedre å balansere sikkerhetsaspektet opp mot dyrevelferd og hundeeiers rettsikkerhet.

Landbruks- og matdepartementet arbeider nå med et endringsforslag, som vil sendes på høring våren 2021 med 3 måneders høringsfrist. Det tas videre sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget våren 2022.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad