Svar på skriftlig spørsmål om investeringsmulighet som aksjeselskap for enkeltpersonforetak i skogbruk

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om - investeringsmulighet som aksjeselskap for enkeltpersonforetak i skogbruk.

Svar på spørsmål nr. 1247 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle - Investeringsmulighet som aksjeselskap for enkeltpersonforetak i skogbruk

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 14. februar 2022, vedlagt spørsmål nr. 1247 fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle:

«Hvordan vil regjeringen sørge for at enkeltpersonsforetakene i skogbruket får samme investeringsmulighet som aksjeselskap (AS) når de tenker å nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer med boplikt?

Begrunnelse:

Potensialet for utvikling av norsk skog er stort. Mange av aktørene i bransjen ønsker å satse mer. Dersom man ønsker å investere i en skogbrukseiendom, utvide inntektsgrunnlaget eller starte med tilleggsnæringer trengs det selvfølgelig egenkapital. Skogbruket er i dag låst til den minst gunstige skattemessige eierformen i enkeltpersonsforetak (ENK). I et ENK skattlegges årets resultat fortløpende uten hensyn til om midlene skal investeres videre i eiendommen senere. Dermed tappes skogbruket for sårt tiltrengte investeringsmidler i forhold til et aksjeselskap (AS). I jordbruket kan dette delvis løses gjennom å starte sitt eget driftsselskap. Det er ikke like enkelt i skogbruket med et driftsselskap med en forpakningsavtale når omløpstiden er på ca. 70-80 år.»

Formålet med konsesjonsloven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Konsesjonsloven regulerer kun eierforhold på eiendommen, og ikke hvordan eieren ønsker å organisere driften sin.

I forarbeidene til konsesjonsloven er det vist til at det er et nasjonalt mål om at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som i størst mulig grad selv bor på, og driver eiendommene selv. Jeg mener at familielandbruket med lokalt og personlig eierskap til eiendommen, vil bidra til livskraftige lokalsamfunn og mer livskraftige distrikter.

Når det gjelder punktet i Hurdalsplattformen om å nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer med boplikt er vi i startfasen av dette arbeidet nå. Før vi kan gjennomføre lovendringer må vi bruke tid på å bl.a. utrede hvilke tiltak som kan være relevante, samt positive og negative virkninger av de ulike tiltakene.

Jeg har besvart spørsmålet ditt opp mot regelverket jeg har ansvaret for. Skattetekniske spørsmål må jeg be representanten stille til Finansdepartementet.

Med hilsen

Sandra Borch