Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om karbonbinding i jord

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Solveig Skaugvoll Foss (SV) om muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jord.

Svar på spm nr 1788 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Solveig Skaugvoll Foss 

Det vises til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Solveig Skaugvoll Foss, datert 6. juni 2019. Representanten Foss stiller følgende spørsmål:

"Jordbruksoppgjøret 2018 bestilte en rapport om muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jord. Nå som NIBIO har levert denne rapporten, vil regjeringen bruke den til å utforme politikk på området, for eksempel med regjeringens klimaforhandlinger med jordbruket – i så fall hvordan?" 

I jordbruksoppgjøret 2018 ble det bestilt flere utredninger som skal bidra til å heve kunnskapsnivået når det gjelder å redusere klimabelastningen fra jordbruket, både med tanke på å redusere utslippene per produsert enhet og å øke opptak og lagring av karbon. Rapporten om karbon i jord som er levert av NIBIO vurderer ti ulike metoder som kan være aktuelle for at norske bønder kan bidra til å øke karbonbinding i jorda. Ambisjonen er å påvirke jordas klima de neste hundre årene. De ti ulike metodene krever god kompetanse hos bonden, særskilt innen temaene jordbiologi, jordkarbon og dekkvekster.

Landbruksdirektoratet skal i løpet av 2019 utvikle et jordprogram som blant annet skal bidra til økt kompetanse hos norske bønder om jord, jordhelse og jordbiologi. Kunnskap fra denne typen rapporter kan inngå i dette programmet. I følge rapporten er bruk av dekkvekster i kornåker trolig den sikreste og letteste måten for å øke karbonlagringen i norsk landbruksjord på kort sikt, mens på lengre sikt er biokull det tiltaket som har størst potensial.

Kunnskapen fra denne rapporten og andre utredninger, blir lagt til grunn i det videre klimaarbeidet i landbruket. Under de pågående klimaforhandlingene med jordbruksorganisasjonene er det en viktig forutsetning for meg at ny kunnskap i avtaleperioden må få betydning. Det må også jobbes parallelt med utslippsregnskapet for jordbruket, da metoder for f.eks. lagring av karbon i jord per i dag ikke teller med i utslippsregnskapet.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen