Svar på skriftlig spørsmål om lokal selvstyre

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Helge André Njåstad (FrP) om statsråden er enig i at statsforvalteren i enkelte tilfeller skal overstyre det lokale selvstyre.

Spørsmål nr. 37 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Helge André Njåstad

Jeg viser til Stortingets henvendelse 6. oktober 2022 med spørsmål nr. 37 fra stortingsrepresentant Andre Njåstad til skriftlig besvarelse. Spørsmålet lyder:

«Er statsråden enig i at statsforvalteren skal overstyre det lokale selvstyre i slike saker eller vil statsråden heve terskelen for når statsforvalterne skal sette til sides lokale vedtak?

Begrunnelse: 
I Hægebostad kommune er det no ei sak som skaper engasjement. Kommunestyret har gjort positivt vedtak om at deler av landbrukseiendomen kan selges til yngre tilflyttere til kommunen. Statsforvalteren har gått inn i saken og overkjørt kommunestyret i Hægebostad kommune ved å omgjøre dette vedtaket slik at saken nå ligger på bordet hos Landbruksdirektoratet.

Søkerne sier at driften på gården Lauen etter fradeling som omsøkt vil kunne drives mer rasjonelt og at dette vil gi kapital til den gjenværende drift. Altså enn vinn - vinn situasjon som lokalpolitikerne har vurdert er god for landbruket. I tillegg sikres det tilflytting og bosetting i distriktet noe lokalpolitikerne ønsker. Det er derfor frustrerende for de berørte partene å oppleve at staten gjennom statsforvalteren legger seg bort i enkeltsaker som fremstår som små og absolutt noe som ligger til det lokale selvstyre å avgjøre.

Statsforvalteren har også avslått å dra på befaring og har utelukkede behandla en så viktig sak for de gjelder basert på gårdskart på internett.»

Svar:
Jeg registrerer at saken det er vist til ligger til behandling i Landbruksdirektoratet og ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere en konkret sak som er under behandling.

Generelt oppfatter jeg at spørsmålet gjelder adgangen statsforvalteren har i en delingssak etter jordloven til å omgjøre kommunens vedtak av eget tiltak, dvs. uten at det foreligger noen klage fra noen som er berørt av vedtaket. Forvaltningsloven § 35 tredje ledd gir hjemmel for slik overprøving. I rundskriv M-2/2021 Driveplikt, omdisponering og deling som gjelder for den aktuelle sakstypen spørsmålet omhandler, har departementet gitt følgende ramme for statsforvalterens behandling:

Statsforvalteren kan også omgjøre kommunens vedtak ”dersom hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser tilsier det”, jf. forvaltningsloven § 35 tredje ledd. Jordvern er et eksempel på en slik offentlig interesse. Departementet vil presisere at slik omgjøring ikke bør skje alene fordi statsforvalteren er uenig i konklusjonen til den underliggende instansen. Et vedtak bør bare omgjøres etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd når det ikke er tvil om at vedtaket vil dreie praksis i en uheldig retning.  

Denne rammen innebærer at statsforvalteren ved en eventuell vurdering etter bestemmelsen i forvaltningsloven både skal ta hensyn til det kommunale selvstyre og viktige nasjonale styringssignaler som er gitt gjennom lov, forskrifter mv.

Med hilsen

Sandra Borch