Svar på skriftlig spørsmål om omstillingsmidler til pelsdyrbønder

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om statsråden umiddelbart vil sørge for å foreslå økte omstillingsmidler til pelsdyrbønder som er rammet av stortingsflertallets næringsforbud.

Svar på spørsmål nr. 1051 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Representanten Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Vil statsråden umiddelbart sørge for å foreslå økte omstillingsmidler til pelsdyrbønder som er rammet av stortingsflertallets næringsforbud?»

Det er positivt at de som har vært pelsdyroppdrettere er aktive i å se etter andre inntektsmuligheter. Den omstillingsordningen som Innovasjon Norge forvalter, gir mulighet til å søke på midler som spesielt er øremerket til omstilling for pelsdyrprodusenter, og kommer i tillegg til andre ordninger samfunnet har for å bidra til næringsutvikling. Det er besluttet at det samlet skal avsettes 100 mill. kroner til omstilling for pelsdyroppdrettere, hvorav 5 mill. kroner til kompetanseutvikling. Dette skal gjelde fram til forbudet mot hold av pelsdyr trer i kraft 1. februar 2025 for dagens oppdrettere.

I motsetning til kompensasjonsordningene som beløpsmessig utgjør vesentlig mer enn omstillingsmidlene, er ordningen med omstillingsmidler ikke en rettighetsbasert ordning. Det  er derfor ikke slik at den enkelte oppdretter har krav på å få omstillingsmidler. Innovasjon Norge må tildele midler innenfor de økonomiske rammene som er satt for ordningen – og i tråd med de kriteriene som er satt for tildeling.

Jeg har fått opplyst fra Innovasjon Norge at midlene for 2021 ikke er brukt opp, men at de har ubehandlede saker som overstiger den summen som nå er disponibel. Det er i utgangspunktet lagt opp til at departementet i budsjettprosessene skal fordele de samlede omstillingsmidlene mellom år, slik at disse kan bidra til omstilling gjennom avviklingsperioden. Jeg vil fram mot revidert nasjonalbudsjett vurdere om den høye avviklingstakten tilsier at en større andel av omstillingsmidlene skal utløses allerede i år.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad