Svar på skriftlig spørsmål om skadefelling på ulv som har vært i Svahken Sitje reinbeitedistrikt og Rendalen

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om statsråden vil følge opp sitt ansvar og bidra til det innvilges skadefelling på ulven som har vært i Svahken Sitje reinbeitedistrikt, og nå tar rein i Rendalen?

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 841

Representanten Sandtrøen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad med ansvar for hjortedyr, reindriftsnæring og dermed en avgjørende del av sørsamisk kultur, følge opp sitt ansvar og bidra til det innvilges skadefelling på ulven som har vært i Svahken Sitje reinbeitedistrikt, og nå tar rein i Rendalen?"

Jeg er kjent med utfordringene med ulv i den sørsamiske reindriften. Ansvaret for rovviltforvaltningen, og konkrete vurderinger av om det bør iverksettes skadefelling eller andre tiltak i den type saker som det her reises spørsmål om, tilligger miljømyndighetene med Klima- og miljødepartementet som ansvarlig fagdepartement.

Jeg vil likevel bemerke at jeg som statsråd for reindriftsnæringen har særlig oppmerksomhet på å sikre at reindriften har gode rammebetingelser, slik at de har gode forutsetninger for både økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig produksjon. Jeg er derfor svært engasjert i spørsmålene knyttet til tap av beitedyr til rovvilt.  

I Granavolden-plattformen vektlegges hensynet til forutsigbarhet for beitenæring;  Regjeringen vil: "Sikre en tydelig geografisk differensiering mellom rovvilt og beitedyr."

Jeg er opptatt av at den todelte målsettingen i rovviltpolitikken følges. Dette innebærer at det også skal legges til rette for levedyktig næringsdrift basert på utnyttelse av utmarksbeiteressursene. Regjeringen legger vekt på å følge opp rovviltforliket fra 2011.

Framover ser jeg det som viktig å redusere konfliktene og å forbedre måloppnåelsen for den todelte målsetningen i rovviltpolitikken.

Jeg vil her vise til styrkingen av Klima- og miljødepartementets budsjett til Forebyggende og konfliktdempende tiltak med 10 mill. kroner og Statens naturoppsyn med 5 mill. kroner i 2019. Dette er en prioritering som regjeringen har videreført i 2020, og som også skal bidra til bedre måloppnåelse og redusert konfliktnivå.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad