Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om tillatelse til å sette ut fugler og andre arter

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad (SV) om tillatelse til å sette ut fugler og andre arter.

Svar på spørsmål nr 1089 fra stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad

Stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Alle løyver om å sette ut fuglar og andre artar i miljøet må skje på grunnlag av eit godt kunnskapsgrunnlag om både miljøpåverknad og dyrevelferd. Kva vil Landbruks- og matdepartementet gjere for å sikre at rapporten frå Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) ligg føre i god tid før sesong for utsetting av fasan og rapphøns i år, og i god tid innan 1 mars 2022?»

Det er riktig at Mattilsynet og Miljødirektoratet fikk et felles oppdrag 6. oktober 2021 fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet om å bestille en risikorapport fra VKM for å vurdere effekten på miljø og dyrevelferd ved utsetting av fasan og rapphøns for trening av hund.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har samarbeidet for å kunne gi en god bestilling. Det har vært nødvendig å innhente informasjon om hvordan oppdrettet, utsettingen og treningen foregår, og hvem som er relevante aktører. Mattilsynet har også hatt behov for å skaffe god innsikt i hva den nye dyrehelseforordningen krever for å forebygge smittsom sykdom hos slike fugler. Mattilsynet har tidligere gjennomført tilsyn hos en oppdretter av fasan og gått gjennom aktuelle tilsynsrapporter, og har sammen med Miljødirektoratet hatt møter med Fuglehundklubbenes Forbund, dyrevernorganisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter og organisasjonen BirdLife Norge.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har også hatt dialog med VKM om oppdraget, sist 1. februar 2022. Det er realistisk å forvente at oppdraget sendes til VKM ca 1. mars 2022, og at rapporten vil kunne danne et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag når Miljødirektoratet skal vurdere søknadene om utsetting av fasan og rapphøns før sesongen 2023.

Rapporten fra VKM vil også inngå som kunnskapsgrunnlag for en eventuell forskriftsregulering av slik aktivitet med hjemmel i dyrevelferdsloven. Jeg vil for øvrig gjøre oppmerksom på at utsetting av fugl som ikke fra før finnes naturlig i distriktet krever tillatelse etter forskrift om fremmede organismer, hjemlet i naturmangfoldloven. Klima- og miljødepartementet har ansvar for dette regelverket.

Med hilsen

Sandra Borch