Svar på spm. 1126 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Skatteincentivordningen for oppstartselskaper

Jeg viser til brev av 18. mai 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra Truls Wickholm:

«Hva er fordelingsvirkningene av regjeringens forslag om en skatteincentivordning for oppstartsselskaper i kroner og som andel av totale endringer, fordelt etter formue i intervallene 0-1 mill., 1-5 mill., 5-10 mill., 10-20 mill., 20-30 mill., 30-40 mill., 40-50 mill., 50-100 mill., 100 mill. og over, og blant topp 1000 personer, 0,1 pst., 1 pst., 2 pst., 5 pst., 10 pst., 12 pst., 15 pst., 20 pst. og bunn 88 pst., 80 pst., 50 pst.?»

Svar:
For å beregne fordelingsvirkninger av skatteendringer for personer benytter departementet vanligvis Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger, som gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen.

Det er imidlertid ikke mulig å anvende LOTTE-Skatt til å beregne fordelingsvirkningene av den foreslåtte skatteinsentivordningen for langsiktige investeringer i oppstartsselskap. Dette skyldes at en ikke har mulighet til å identifisere hvilke personer i modellen som vil kunne benytte seg av ordningen.  Det er følgelig heller ikke mulig å bruke modellen til å fordele skatteendringen etter formue.

En vurdering av dette spørsmålet vil kreve en nærmere undersøkelse som faller utenfor det som kan håndteres i et ordinært spørsmål fra Stortinget.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen