Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1211 fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski

Hvor mange søkte og hvor mange fikk innvilget søknad om utsatt betaling av formuesskatt i 2016 og 2017?

Jeg viser til brev av 10. mars 2020 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski:

Spørsmål:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:

Hvor mange søkte og hvor mange fikk innvilget søknad om utsatt betaling av formuesskatt i 2016 og 2017 etter den midlertidige ordningen med utsatt formuesskatt for 2016 og 2017, og hva var provenyeffekten?

Begrunnelse:
I forbindelse med presentasjon av regjeringens tiltak for næringslivet, kom regjeringen med et forslag om muligheten for å utsette betalingen av formuesskatt. Et slikt tiltak kom regjeringen også med i 2016 for årene 2016 og 2017. Ifølge nyhetsoppslag var det begrenset med interesse for denne ordningen da. I en artikkel i Klassekampen fra 15. august 2017 kommer det fram at bare 56 av over en halv million formuesskattepliktige søkte på ordningen, og at de aller fleste av disse ikke ville fått innvilget søknaden.

Svar:
Ifølge opplysninger fra Skatteetaten fikk tre personer i 2016 utsettelse av formuesskatten i 2016 med et samlet beløp på om lag 160 000 kroner i utsatt formuesskatt. I 2017 var det ingen som fikk utsettelse.

Det vises til Prop. 53 LS (2019-2020) der regjeringen foreslår en midlertidig utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattyter som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat i 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Skattyter som kan sannsynliggjøre at virksomheten kan gå med underskudd i 2020, kan søke om fritak for forskuddstrekk og forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020.

Ordningen vil gi likviditetshjelp til eiere av bedrifter som oppfyller nærmere bestemte kriterier allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt. Eierne må kunne sannsynliggjøre et underskudd i 2020. Da vil formuesskatt i 2020 kunne justeres i de tre gjenstående betalingsterminene i år, altså umiddelbart.

Dette er en viktig forskjell sammenlignet med ordningen i 2016 og 2017. Da ordningen ble foreslått høsten 2016 var den rettet mot virksomheter som hadde hatt økonomiske problemer en stund (oljeprisfallet). Da vi hadde en lignende ordning i 2016 og 2017, var formålet å hjelpe virksomheter som hadde underskudd i året før inntektsåret.

Nå kan skattytere som forventer at bedriften går med underskudd, få utsatt formuesskatt umiddelbart, dvs. selv om de hadde overskudd i 2019.

 

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Til toppen