Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1259 fra stortingsrepresentant Terje Aasland

Om beskatning for havbruksnæringen og arbeidet med NOU

Jeg viser til brev av 19. mars 2019 fra Stortingets president vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Terje Aasland.

Spørsmål:
«Stortinget har i forbindelse med SV-forslag om produksjonsavgift for havbruksnæringen bedt regjeringen nedsette et utvalg for helhetlig vurdering av beskatningen på næringen. Det offentlige utvalget skal avslutte sitt arbeid november 2019. Regjeringen ønsket å utrede bare ressursavgift på havbruk, men Stortinget ønsket en mer helhetlig vurdering av næringens samlede beskatning, og konsekvenser av denne. V, H og FrP har nå landsmøte-/landsstyrevedtak på å ikke innføre ressursavgift. Hvordan påvirker disse vedtakene arbeidet med NOUen?

Begrunnelse:
I forbindelse med representantforslag i dok. 8:192 S (2017-2018) fra SV ble regjeringen bedt om å utrede og legge fram forslag om å innføre produksjonsavgift på oppdrettsnæringen. Regjeringen viste i nyhetssak 27.4.2018 til at den heller ville utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020. Stortinget konkluderte i behandlingen av representantforslaget med å be regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skulle se på ulike former for beskatning av havbruksnæringen, jf. følgende vedtak:

“Stortinget ber regjeringen om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift og grunnrentebeskatning/ressursrenteavgift. Ett av målene med utredningen er at vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen også når det ikke er vekst. Utredningen må også vurdere den internasjonale konkurransesituasjonen for havbruksnæringen, forutsetninger for lønnsomhet, risikoen ved biologisk produksjon i sjø, samt hvordan skatte- og avgiftssystemet påvirker sysselsettingen og industrialisering i Norge og forholdet mellom norsk og utenlandsk eierskap. Beskatningen må innrettes slik at næringen har et godt grunnlag for kunnskapsutvikling, innovasjon, investeringer og bærekraftig vekst.

Saken må sluttføres i Stortinget våren 2020, med sikte på mulig ikrafttredelse medio 2020. Havbruksfondets innretning og fordeling ses i sammenheng med annen beskatning.”

Regjeringen fulgte opp vedtaket ved å sette ned et offentlig utvalg i september 2018, som skulle jobbe fram til november 2019. Høyre og Venstre har i sine landsmøter vedtatt at de ikke ønsker å innføre ressursrente på havbruksnæringen, og FrPs landsstyre har iflg. media vedtatt det samme. På bakgrunn av de signaler som nå kommer fra regjeringspartiene, er det behov for å klargjøre hvordan disse vedtakene påvirker utvalgets arbeid, og om det nå vil bli gjort justeringer i den videre prosess og mandatet til utvalget som er oppnevnt, også for å sikre at utvalget gjenspeiler det som har vært Stortingets vedtak.

Svar:
Stortingsrepresentanter fra SV fremmet i Dokument 8:192 S (2017-2018) forslag om å be regjeringen utrede og legge frem forslag om en avgift per kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg (produksjonsavgift). Regjeringen varslet 27. april 2018 at den heller vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk. Ved behandlingen i Stortinget ble det flertall for å be regjeringen nedsette et parts­sammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, se Innst. 338 S (2017-2018).

Regjeringen nedsatte på denne bakgrunn Havbruksskatteutvalget høsten 2018. Utvalget ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe. I tillegg til personer fra akademia og advokater består utvalget av representanter fra LO, NHO og KS. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019. Finansdepartementet har også opprettet et forum for Havbruksskatteutvalget bestående av representanter fra næringen, kommunene og arbeidslivsorganisasjonene samt uavhengige fageksperter.

Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen, samtidig som selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer. I tråd med stortingsvedtaket skal utvalget utrede ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder en produksjonsavgift og en grunnrenteskatt. Utvalget skal blant annet også vurdere hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.

Havbruksskatteutvalget fortsetter sitt arbeid etter fastsatt plan, slik at innstilling foreligger innen 1. november 2019. Utvalget er i mandatet bedt om å belyse en rekke av de spørsmålene som har vært fremme i debatten den siste tiden. Det er derfor av interesse at Havbruksutvalget fullfører sitt arbeid slik Stortinget og regjeringen har bedt om, også om det konkluderes med å ikke gå videre med saken. Jeg viser forøvrig til mitt svar på spørsmål nr. 1264 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen