Svar på spm. 440 fra Sigbjørn Gjelsvik

Netthandel

Jeg viser til brev av 6. desember fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik:

«Hvor stor er andelen og omfanget av netthandel fra utlandet når det gjelder produkter som rammes av sukker- og sjokoladeavgiften, samt avgiften på ikke alkoholholdige drikkevarer innenfor dagens momsgrense på 350 kroner, og hvilke effekt er avgiftsendringene beregnet å få for denne type handel?

Begrunnelse:
I neste års statsbudsjett er det enighet mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF om å øke sukker- og sjokoladeavgiften med 83 %, og å øke avgiften for alkoholfrie drikkevarer med over 40 %. Det er knyttet bekymring til konsekvensene dette vil ha for den norske industrien som produserer disse varene. Denne kraftige avgiftsøkningen påvirker rammevilkårene til den norske industrien. Dette er en spesielt aktuell problemstilling ettersom regjeringene sammen med støttepartiene tidligere i forrige stortingsperiode endret regelverket slik at norske kunder kan handle varer avgiftsfritt fra utlandet opp til 350 kroner per forsendelse. Bekymringen til næringslivet er da at dette vil redusere salget i Norge, og flytte handelen av denne typen varer over til nettbutikker som selger fra utlandet. For å kunne vurdere konsekvensene av en slik endring er det nødvendig å vite hvilket omfang slik handel har i dag og hvordan den forventes å utvikle seg fremover.»

Svar:
Varesendinger med verdi under 350 kroner (inkl. frakt- og forsikringskostnader) som sendes til mottaker i Norge, er fritatt for merverdiavgift og eventuelle andre avgifter eller toll. Disse varene er også fritatt fra plikten til å deklarere forsendelsen. Dette innebærer at forsendelser med verdi under 350 kroner ikke registreres. Departementet har av den grunn ikke anslag på omfanget av netthandel av sjokolade- og sukkervarer eller alkoholfrie drikkevarer.

Jeg ser at avgiftsøkningen reiser spørsmål om 350 kroners grensen siden det gjør det mer lønnsomt å kjøpe slike varer fra utlandet. Jeg vil imidlertid peke på at dersom grensen reduseres eller fjernes, vil flere forbrukere enn i dag bli ilagt et gebyr fra fraktselskapet. Dette gjør små vareforsendelser uforholdsmessig dyre, og kan utgjøre et hinder for mange mot å handle fra utenlandske nettbutikker.

Jeg vil for øvrig understreke at spørsmålet om avgiftsøkningens effekt på arbeidsplasser må ses i en større sammenheng. Det økte provenyet blir brukt til andre formål i budsjettet. Regjeringen er opptatt av en ansvarlig økonomisk politikk med gode og generelle rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere og drive i Norge. Regjeringen har derfor prioritert å gjennomføre vekstfremmende skattelettelser som gir bedre rammebetingelser for hele næringslivet. I tillegg gjennomføres det mer målrettede lettelser for å fremme gründervirksomhet, forskning og utvikling. Det viktigste bidraget er skattereformen, som et bredt flertall på Stortinget har sluttet seg til. Reformen bidrar til at Norge får et mer vekstfremmende skattesystem.

Det er de samlede rammebetingelsene som har betydning for vekst og arbeidsplasser her i landet. Her har regjeringen levert, og vi fortsetter i budsjettet for 2018.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen