Svar på spm. 918 fra stortingsrepresentant Terje Aasland

Om endringer i avskrivningsreglene for vindkraft

Jeg viser til brev 27. april 2015 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Terje Aasland:

«Jeg viser til Stortingets vedtak om nye avskrivingsregler for vindkraft, og den etterfølgende prosessen med ESA notifisering.

Har departementet sendt skriftlig henvendelse til ESA om saken, når kan saken forventes avklart og oversendt Stortinget for endelig vedtak og hva gjør eventuelt statsråden for å påskynde prosessen?»

Svar:
Departementet sendte brev til ESA 24. april 2015 der forslaget om å innføre gunstigere avskrivningsregler for vindkraft ble pre-notifisert.

Forslag om å endre reglene har vært på høring, og forslag om endringer vil bli lagt frem for Stortinget våren 2015.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen