Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 1379 fra stortingsrepresentant Mona Fagerås om merverdiavgift på utgifter knyttet til utbygging av "sherpastier"

Om merverdiavgift på utgifter knyttet til utbygging av "sherpastier"

Jeg viser til brev 2. april 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Fagerås:

«Sherpastier er blitt et populært folkehelsetiltak og et miljøtiltak flere steder i Norge. Prosjektene kan også kategoriseres som sikkerhetstiltak for å gjøre ferden opp mot norske fjell tryggere og ulykker kan dermed forhindres. I begrunnelsen viser jeg til to ganske så like prosjekter i Nordland som har fått to helt forskjellige krav om moms.

Mener ministeren at dette er et rettferdig utfall og hva vil ministeren gjøre for at Stå På-prosjektet på Rødøy kan slippe en SÅ stor ekstrautgift på sitt frivillige arbeid?

Begrunnelse:

Torsdag forrige uke kunne Miljødirektoratet melde at foreningen "Rødøy Stå På" hadde fått 750.000 kr i statlig tilskudd fra Nasjonale Turiststier-programmer. Jubelen sto naturlig nok i taket hos Stå-på-gjengen i den lille Nordlandskommunen som virkelig har stått på for dette prosjektet som både er et folkehelsetiltak, men også et miljøtiltak..

Men det som imidlertid gjorde at jubelen la seg rimelig fort er det faktum at disse 750.000 kronene er nøyaktig den samme sum som foreningen må betale tilbake til tilbake til staten i form av moms til statskassen. I to år har foreningen bedt skattedirektoratet og finansdepartementet om momsfritak. Det finnes muligheter i Merverdiavgiftsloven til å gi "enkeltvedtak om helt eller delvis fritak for mva. dersom forholdene ligger særlig til rette for det." Men Skatt Nord har etter mange runder med skattedirektoratet endelig bestemt at foreningen må betale moms.

En av Rødøys nabokommuner, Vefsn, har man for kort tid tilbake ferdigstilt Sherpastien "Øyfjellet" har prosjektet blitt kjørt av kommunen og dermed har denne stien fått momsen tilbake. Frivillighet Norge peker i et intervju med Avisa Nordland 30.03.19 på det faktum at dette er en type frivillighet som ikke det er tatt hensyn til i regelverket.»

Svar:
Spørsmålet er stilet til klima- og miljøministeren, men da stortingsrepresentant Fagerås ønsker svar på spørsmål knyttet til merverdiavgiften – som er innenfor mitt ansvarsområde – besvarer jeg spørsmålet.

Merverdiavgift er en generell avgift på innenlands forbruk av varer og tjenester og gir et svært viktig bidrag til å finansiere velferdsstaten.Av statens samlede skatte- og avgiftsinntekter, står merverdiavgiften for drøyt 20 prosent. Dersom det er ønskelig å støtte en bestemt aktivitet eller gruppe i samfunnet er tiltak over statsbudsjettets utgiftsside ofte mindre kostbare og mer treffsikre enn fritak fra å betale merverdiavgift.

Regjeringen ønsker nettopp å legge til rette for at vi har gode turiststier. Miljødirektoratet forvalter tilskuddsordningen Nasjonale turiststier som ble opprettet i 2017. I 2019 har direktoratet gitt tilskudd på til sammen 11,5 millioner kroner, til totalt 16 ulike turiststier. Dette er en ordning som også Rødøy Stå På har nytt godt av, både i år og tidligere.

Foreningen Rødøy Stå På må, på samme måte som alle andre, betale merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. På samme måte som alle andre som ikke driver merverdiavgiftspliktig virksomhet, får de ikke tilbakeført merverdiavgiften. Vedtaket fra Skatt Nord er i tråd med gjeldende regelverk og forvaltningspraksis på området.

Dersom en kommune, som Vefsn kommune, velger å kjøpe inn varer og tjenester for å bygge turiststi, kan de få kompensert merverdiavgiften gjennom ordningen med merverdiavgiftskompensasjon for kommuner, fylkeskommuner mv. Kompensajsonsordningen er finansiert av kommunene selv, ved at det er trukket tilsvarende i statlige overføringer til kommunene. Kommunene slipper derfor heller ikke unna belastningen for merverdiavgift.

Hensikten med merverdiavgiftskompensasjonsordningen er å motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet. Merverdiavgiftskompensasjonen er konkurransenøytraliserende ved at kommuner ikke har incentiver til å utføre sine tjenester med egne ansatte, uten merverdiavgift, i stedet for å kjøpe tjenester fra andre, med merverdiavgift.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen