Svar på spørsmål nr. 676 fra stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol

Flypassasjeravgiften

Jeg viser til brev 29. februar 2016 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol:

«I hvilken grad har hensynet til tilgjengelige og likeverdige helsetjenester og beredskap vært med i avveiningen om å innføre en passasjeravgift for flyreiser som kan medføre nedleggelse av en viktig flyplass for Luftambulansen ANS?

Begrunnelse:
Den 23.02.16 kan NTB melde at Luftambulansen ANS, som er ansvarlig for all luftambulanse i Norge, er blant de 84 instanser som er bedt om å delta i høringsrunden om passasjeravgiften regjeringen vil innføre fra 1. april. I høringsuttalelsen poengterer Luftambulansetjenesten at Rygge er av så stor betydning for ambulanseflytjenesten at det er inngått avtale med lufthavnen om beredskap for landing om natten og ellers utenfor ordinær åpningstid. Rygge beredskapsfunksjon i dag er som alternativ landingsplass til Gardermoen i de tilfeller der pasienter kommer langveisfra for behandling ved de store sykehusene i Oslo. Er været for dårlig til å lande på Gardermoen, er Rygge det klart beste alternativet, med nærhet til E6 og Oslo, påpeker daglig leder i Luftambulansen ANS, Øyvind Juell.»

Svar:
Flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget som ledd i budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om budsjettet for 2016. Etter vedtaket skal avgiften tre i kraft fra den tid departementet bestemmer. Vedtaket var basert på at avgiften skal gjelde alle avganger fra norsk lufthavn fra 1. april 2016, se Innst. S. 3 (2015-2016) kap 11.1. Det framgår ikke av innstillingen om de hensyn som er angitt i spørsmålet ble vurdert av Stortinget da avgiftsvedtaket ble truffet. Departementet vil nå vurdere de mange innspillene som er mottatt i høringsrunden.

Med hilsen

Siv Jensen