Dokument

Svar på spørsmål om konsulær bistand og menneskehandel

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein om utenriksministeren vil ta initiativ til en gjennomgang av lov om utenrikstjenester fra 2015 (utenrikstjenesteloven) i lys av dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen av 14. september 2022.

Skriftlig spørsmål nr. 2163 (2022-2023)
Datert 09.05.2023

Fra representanten Dag-Inge Ulstein (KrF) til utenriksministeren:

Vil utenriksministeren ta initiativ til en gjennomgang av lov om utenrikstjenester fra 2015 (utenrikstjenesteloven) i lys av dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen av 14. september 2022 H.F. med flere mot Frankrike og forpliktelsene i Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel ETS nr. 197 om repatriering av egne borgere som er ofre for menneskehandel?

Utenriksministerens svar:

Utenriksdepartementet har vurdert Norges forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen i lys av dommen H.F. m.fl. mot Frankrike. Norsk praksis har vært – og er – i tråd med konvensjonsforpliktelsene. Alle henvendelser om konsulær bistand vurderes individuelt.

Forpliktelsene som følger av dommen om mulighet for uavhengig prøving av forvaltningens behandling av disse sakene oppfylles av eksisterende mekanismer i norsk rett. Utenrikstjenesten utfører sitt arbeid og yter konsulær bistand innenfor rammene av norsk lov og Norges konvensjonsforpliktelser – og det er ikke behov for å initiere noen gjennomgang av utenrikstjenesteloven på dette området.