Svar på spørsmål om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hvilke konkrete produkter som utgjorde eksporten av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia i 2017.

Skriftlig spørsmål nr. 766 (2017-2018).
Datert 23.01.2018

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
Hvilke konkrete produkter utgjorde eksporten av forsvarsmateriell fra Norge til Saudi-Arabia i 2017, ifølge SSB til en samlet verdi av 41,5 millioner kroner?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet har siden 1996 fremlagt årlige meldinger til Stortinget om eksporten av forsvarsmateriell. Verdien av denne eksporten i 2017 vil foreligge i neste stortingsmelding om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid. Meldingen planlegges fremlagt for Stortinget i løpet av første halvår 2018, så sant det er praktisk mulig.

Det er regjeringens ønske å vise størst mulig åpenhet om eksporten. Samtidig må dette skje innenfor rammen av den lovpålagte taushetsplikten som følger av eksportkontrolloven.

SSBs tall er ikke direkte sammenlignbare med tallmaterialet som presenteres i stortingsmeldingen, bl.a fordi det legges ulike varekategorier til grunn og fordi tallmaterialet baseres på ulike kilder. Stortingsmeldingens tallmateriale inkluderer statistikk over eksport av varer, tjenester og reparasjoner, samt flerbruksvarer, avslag og forsvarsmyndighetenes utførsel av eget materiell. Det er derfor ikke naturlig å kommentere på tall fra SSB i denne sammenheng.

Tallene i stortingsmeldingen er basert på rapporter fra eksportørene med utgangspunkt i innvilgede eksportlisenser. Som betingelse for utførselslisens for forsvarsmateriell, settes vilkår om at bedriften rapporterer kvartalsvis til Utenriksdepartementet om den faktiske eksporten som har funnet sted basert på den enkelte lisens. Rapportene inneholder omfattende og bedriftssensitive data, og det kreves betydelig arbeid og kvalitetssikring i departementet før de endelige oversikter og tabeller kan fremstilles.

Eksportørenes rapporter sendes inn gjennom E-lisens. Det er et sikkert elektronisk saksbehandlingssystem, som blant annet bidrar til god kvalitetssikring av materialet som inngår i meldingen. Stortingsmeldingen vil i tråd med praksis gi en oversikt over den faktiske eksporten av forsvarsmateriell, basert på verdien av utførsel ved salg av varer, teknologi og tjenester som omfattes av Liste I. Det er for øvrig naturlig å påpeke at verdien av utførsel av forsvarsmateriell varierer fra år til år, siden dette vil avhenge av når større leveranser faktisk gjennomføres.

Meldingen informerer om utførsel av relatert teknologi, tjenester for militære formål, overføring av produksjonsrettigheter og formidling. Meldingen gir også innsyn i avslag på søknader om eksportlisens, utførsel av sivile håndvåpen fra Norge og forsvarsmyndighetens bruk av eget materiell i utlandet, samt om utførsel av flerbruksvarer til militære sluttbrukere og utførsel av utstyr for bruk i humanitære mineryddingsaksjoner.

De årlige meldingene behandles på vanlig måte i Stortinget. Dette sikrer offentlig og parlamentarisk innsyn i praktiseringen av Stortingets vedtak og vurderingskriterier nedfelt i retningslinjene for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, tilhørende teknologi og tjenester for militære formål.

Til toppen