Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om UDs minoritetsprosjekt

Skriftlig spørsmål nr. 1120 (2015-2016)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Abid Q. Raja (V) om Utenriksdepartementets arbeid med minoritetsprosjektet i årene som kommer.

Skriftlig spørsmål nr. 1120 (2015-2016).
Datert 12.06.2015

Fra representanten Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren:
Hvilke konkrete tiltak ser statsråden for seg i arbeidet med Minoritetsprosjektet de nærmeste årene og hvilke ressurser er satt av innad i UD for å jobbe med dette, spesielt med tanke på fremtidig strategi?

Utenriksministerens svar:
Kampen mot forfølgelse og diskriminering på grunnlag av tro står sentralt i Utenriksdepartementets menneskerettighetspolitikk.

Utenriksdepartementets minoritetsprosjekt setter fokus på religiøse minoriteters situasjon. Prosjektet omfatter politisk dialog, langsiktig arbeid gjennom FN og andre internasjonale organisasjoner, kartlegging av situasjonen i enkeltland og gjennomføring av tiltak på landnivå. Slike tiltak kan eksempelvis omfatte opplæring i menneskerettigheter, bygging av rettsstat og støtte til dialog mellom trosretninger og trossamfunn for å fremme toleranse.

I krig og konflikt er religiøse minoriteter særlig utsatt. Men vold, intoleranse og diskriminering basert på religiøs tilhørighet og livssyn er også et problem i etablerte demokratier. Diskriminering av livssynsminoriteter tas regelmessig opp på politisk nivå med en rekke land.

Gjennom en støtteordning opprettet i Norad bevilges det midler til målrettede tiltak i enkeltland, alene eller sammen med andre land eller organisasjoner. Fra Utenriksdepartementets side er det også gitt støtte til tiltak i flere land og regioner. Arbeidet følges først og fremst opp av de ansvarlige landkontorene og utenriksstasjonene. Vi har også flere medarbeidere i Utenriksdepartementet som har et spesielt fokus på arbeidet med religionsfrihet og religiøse minoriteter.

Vi øker kunnskapsnivået på dette feltet innen utenrikstjenesten. Vi har blant annet utarbeidet en egen veileder for arbeidet med tros- og livssynsminoriteter, som har vist seg nyttig for utenriksstasjonene. Veilederen er oversatt til engelsk.

Det legges stor vekt på tett kontakt med norske trossamfunn og menneskerettighetsorganisasjoner for å kunne trekke på deres kompetanse, nettverk og engasjement.

Vi ser behov for fortsatt økt kunnskap og bevisstgjøring om religiøse minoriteters situasjon og den politiske sprengkraft som ligger i konflikter med religiøse undertoner. Det er prosjektets strategi fremover å styrke denne kompetansen, som del av menneskerettighetsopplæringen i utenrikstjenesten.

Til toppen