Svar på spørsmål om tilskuddsforvaltning

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Marianne Martinsen (Ap) om avslaget til Norsk Folkehjelps forskningsprosjekt Nuclear Weapons Ban Monitor.

Skriftlig spørsmål nr. 2184 (2020-2021)
Datert 11.05.2021

Fra representanten Marianne Martinsen (Ap) til utenriksministeren:
Er avslaget til Norsk Folkehjelps forskningsprosjekt Nuclear Weapons Ban Monitor et uttrykk for en ny prinsipiell linje i utenriksdepartementets tilskuddsforvaltning, der bare standpunkter som regjeringen er enig i skal kunne kan tilgodesees, og planlegges det i så tilfelle ytterligere utfasing av støtte, og på hvilke områder?

Utenriksministerens svar:
Norsk Folkehjelp har i perioden 2018-2020 mottatt 3,7 millioner kroner til utgivelse av Nuclear Weapons Ban Monitor. Tidligere støtte er ikke en garanti for videre støtte. I år ble søknaden vurdert dit at den ikke bidrar til effektiv måloppnåelse basert på de kriteriene som ligger til grunn for ordningen.

Tilskuddsordningen «Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet» ble etablert i 2019 og skal bidra til å nå målet om internasjonal enighet om nedrustning og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen, og på sikt en verden uten kjernevåpen, jf. mål for kapittel 118 post 72 i Prop. 1 S (2020-2021). Ordningen skal også bidra til økt kompetanse på nedrustnings- og ikke-spredningsfeltet og har den norske befolkningen som hovedmålgruppe.

I utlysningen av tilskuddsordningen blir det opplyst om vurderingskriteriene.

Utenriksdepartementet vurderer søknader og prosjektforslag opp mot de kriteriene som er satt for de forskjellige ordningene, og innvilger eller avslår støtte ut i fra prinsipper om mål- og resultatstyring og effektiv bruk av offentlige midler. Hver søknad vurderes individuelt, men også opp mot en helhetlig sammensetning av ordningens portefølje.