Dokument

Svar på spørsmål om Yangos virksomhet i Norge

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Larsen (Høyre) om hva som utenriksministerens vurdering av risiko ved Yangos virksomhet i Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 412 (2022-2023).
Datert 16.11.2022

Fra representanten Erlend Larsen (H) til utenriksministeren:
Hva er utenriksministerens vurdering av risiko ved Yangos virksomhet i Norge; er det en reell fare for at norske Yango-kunders persondata deles med russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester, og er det videre en fare for at Yangos virksomhet i Norge bidrar til å finansiere Russlands brutale og folkerettsstridige krigføring i Ukraina?

Utenriksministerens svar:
Yango Norway AS driver, så vidt jeg er kjent med, formidling av drosjetjenester i Oslo og Bergen. Selskapet har ikke drosjeløyver. Jeg forutsetter derfor at selskapet ikke driver løyvepliktig virksomhet som faller inn under yrkestransportregelverket.

Jeg har forstått det slik at Yango er eid av et nederlandsk registrert selskap, hvor Yandex NV har 70 prosent av eierskapet, og at personer med aksjer i Yandex står på EUs sanksjonsliste, som Norge har sluttet opp om. Det nederlandske selskapet er underlagt nederlandsk jurisdiksjon, og må følge EU/EØS-lovgivning, herunder håndtere personopplysninger i tråd med GDPR og etterleve EUs sanksjoner.

Jeg legger til grunn at selskapet følger gjeldende rett, herunder på personvernområdet, og ikke deler persondata i strid med regelverket. Departementet kan ikke gå inn i konkrete vurderinger av om selskap overholder personvernregelverket.

Som Stortinget er kjent med, har regjeringen som reaksjon mot Russlands grove folkerettsbrudd  i Ukraina innført de strengeste sanksjonene noensinne i norsk rett. Sanksjoner virker best når mange står sammen. Norge slutter derfor opp om de omfattende sanksjonene som EU har vedtatt mot Russland. Sanksjonene er uten historisk sidestykke i Europa. Målet med de omfattende sanksjonene er nettopp å redusere Russlands evne til å finansiere krigen i Ukraina. Vi legger til grunn at Yango i likhet med andre norske aktører etterlever sanksjonene.