Telekom/eKom-pakken - et høydepunkt på samferdsel

Kompromisset på telekom/eKom-pakken fremstår som det store høydepunktet på samferdselsområdet under Det svenske formannskapet. De neste 18 månedene vil den nye formannskapstrioen prioritere bærekraftighet, innovasjon, trygghet og sikkerhet når det gjelder transport. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen oppsummerer Det svenske formannskapets resultater på samferdselsområdet.

· Det svenske formannskapet avsluttet sin periode ved årsskiftet 2009 - 2010. Det svenske formannskapet kan beskrives som meget vellykket, også på samferdselsområdet. Kompromisset på telekom/eKom-pakken (revisjon av lov om elektronisk kommunikasjon) fremstår som det store høydepunktet.

· Spania, Belgia og Ungarn utgjør ny formannskapstrio. Landene har presentert et felles arbeidsprogram for de neste 18 månedene, der “Sustainability, innovation, safety and security” utgjør stikkordene for prioriteringene på transportområdet.

· Det spanske formannskapsperioden startet 1. januar 2010 under mottoet: ”Innovating Europe”. Spania har nå presentert sitt arbeidsprogram, med prioriteringer også på samferdselsområdet.

Nedenfor følger en oppsummering av Det svenske formannskapets resultater på samferdselsområdet, en oversikt over prioriteringene for neste triogruppe Spania, Belgia og Ungarn samt en oversikt over Det spanske formannskapets prioriteringer på transport- og telekomområdet.

1.  Oppsummering av Det svenske formannskapet på transport- og telekomområdet

“Cool-tempered and efficient, Swedish officials in the past six months managed to steer the EU out of the institutional crisis surrounding the Lisbon Treaty and to mitigate infighting between member states on the bloc's top jobs, climate change and financial supervision” er nyhetstjenesten EU-Observers karakteristikk over Det svenske formannskapet. Et formannskap som beskrives som meget vellykket, ikke minst sett i forhold til utfordringene med blant annet nytt Europaparlament, prosessen rundt Europakommisjonens president José Manuel Barroso og nytt kommisjonskollegium, Lisboa-traktaten og en kort høstsesjon.

Meget vellykket må også være en beskrivelse som må kunne beskrive Det svenske formannskapet på transport- og telekomområdet, til tross for at Sverige ikke lyktes med å komme i mål med rådskonklusjoner på meddelelsen Future of Transport eller å nå en generell tilnærming på direktivet om securityavgifter.

Den svenske formannskapsperioden ble på mange måter innledet med ITS-Verdenskongressen i Stockholm, der ITS (Intelligente Transportsystemer) og Future of Transport sto på dagsordenen. Det svenske formannskapet lyktes her i praksis å komme frem til en såkalt tidlig 2. lesnings enighet på ITS-direktivet, mens man på Future of Transport til slutt måtte vedta formannskapskonklusjoner på egen hånd, da land blokkerte for enighet om rådskonklusjoner. Andre sentrale resultater for Det svenske formannskapet var politisk enighet på forslag til forordninger om sjøpassasjerers og busspassasjerers rettigheter, rådskonklusjoner om en integrert maritim politikk og et integrert maritimt overvåkningssystem samt generell tilnærming på direktiv om rapporteringsformaliteter for skip og TEN-T (det transeuropeiske transportnettverket) retningslinjene.

Europaparlamentets og Rådets enighet på eKom-pakken fremstår imidlertid som den største seieren for Sverige på samferdselsområdet. Saken preget Det svenske formannskapet fra og med dag 1 og frem til kompromisset på den såkalte Amendment 138 i begynnelsen av november. Det svenske formannskapet lyktes her for øvrig å få vedtatt rådskonklusjoner på post i-2010 strategi og digital dividende samt en resolusjon om nettverks- og informasjonssikkerhet.

2. Formannskapstrioen Spania, Belgia og Ungarn. Trioprogrammet. Prioriteringer på transport- og telekomområdet

Spania, Belgia og Ungarn (heretter Trioen) utgjør den første formelle formannskapstrio etter ikrafttredelse av Lisboa-traktaten. Trioen har presentert et felles arbeidsprogram for de neste 18 månedene. Programmet kan finnes her .

Det vil fremgå av programmet at “Sustainability, innovation, safety and security” skal utgjøre stikkordene for Trioens prioriteringer på transportområdet.

landtransportområdet nevnes en rekke initiativ, herunder oppfølging av logistikkhandlingsplanen og handlingsplan om bytransport, kommende handlingsplan for veisikkerhet, inkludert forslaget om grenseoverskridende håndhevelse av trafikkforseelser, kommende hvitbok for transport, revisjon av jernbanepakke 1 og grønn transport / Eurovignette III. (Sistnevnte blir imidlertid neppe behandlet under Det spanske formannskapet). På luftfartsområdet vil Trioen blant annet fokusere på direktiv om securityavgifter og revisjon av forordning om undersøkelse av ulykker og hendelser i sivil luftfart, implementering av SES (Single European Sky) II og de pågående OPEN SKIES II-forhandlingene (luftfartsavtale) mellom USA og EU. På skipsfartsområdet står revisjon av forordning om EMSA (Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå) og direktiv om rapporteringsformaliteter for skip. Av horisontale saker kan nevnes revisjon av TEN-T retningslinjene, sluttføring av ITS-direktivet og Galileo.

telekom-området nevnes en ny strategi for i2010 (EUs strategiske plan for informasjonssamfunnet) for perioden 2010-2015 som en sentral prioritet. Utrulling av neste generasjons bredbånd, med bakgrunn i kommende kommisjonsanbefaling, nettverkssecurity og ENISAS fremtidige rolle, et virkelig europeisk online-marked, tiltak mot piratkopiering og beskyttelse av immaterielle rettigheter, fremtidens internett (nettnøytralitet, mobilt bredbånd, med videre) og utredning av omfanget av universelle tjenesteforpliktelser (USO) i elektronisk kommunikasjon.

Avslutningsvis nevnes det at Trioen, på postområdet, vil søke å koordinere EUs posisjon på UPU (Verdenspostforeningen)-konferansen i Nairobi 21.-25. september 2010. 

Trioens program på transport- og teleområdet inneholder få, om noen, overraskelser.

3. Det spanske formannskapet

3.1) Prioriteringer på transport- og telekomområdet

Det spanske formannskapet startet 1. januar 2010. Spania er første land ut i den nye Trioen. Spania har også presentert sitt arbeidsprogram for de neste seks månedene. Dette programmet kan finnes her.

Overordnede stikkord for Det spanske formannskapet, med mottoet: ”Innovating Europe”, er implementering og gjennomføring av Lisboa-traktaten, tiltak mot finanskrisen og bærekraftig vekst, styrking av EUs utenrikspolitikk samt styrke rettighetene for EUs borgere. Transport- og telekomsakene omtales i all hovedsak i samme vendinger som i Trioprogrammet. Transportsamarbeid med ”…southern Mediterranean countries” nevnes imidlertid her særskilt – i motsetning til Eurovignette III som glimrer med sitt fravær. 

Nedenfor følger en mer utfyllende orientering/vurdering av Det spanske formannskapets prioriteringer på transportområdet.

landtransportområdet kan det forventes arbeidet med forslag til endringsdirektiv om arbeidstid for ikke reelt selvstendige sjåfører, da saken er satt opp på rådsagendaen i juni 2010. Handlingsplan for veisikkerhet, herunder forslaget om grenseoverskridende håndhevelse av trafikkforseelser, vil trolig også bli prioritert. Spania ønsker å få vedtatt rådskonklusjoner på veisikkerhetsplanen på rådsmøtet i juni 2010. Spenning knytter seg også til når Kommisjonen presenterer sin revisjon av 1. Jernbanepakke. Dersom den presenteres tidlig nok, kan Det spanske formannskapet også starte behandlingen av denne.

 

luftfartsområdet vil Spania videreføre sentrale saker som revisjon av forordning om undersøkelse av ulykker og hendelser i sivil luftfart og direktiv om securityavgifter. Førstnevnte sak vil trolig bli gitt høyest prioritering, med politisk debatt på rådsmøtet i mars og trolig politisk enighet i juni. Bakgrunnen skyldes, som kjent, Spanair-ulykken. Securityavgift-forslaget vil bli behandlet videre i Rådet. Her ønsker Spania politisk enighet i mars. Samtidig ligger saken nå til Europaparlamentet for 1. lesning.

skipsfartsområdet vil sentrale saker være direktiv om rapporteringsformaliteter for skip og forordning om sjøpassasjerers rettigheter. Førstnevnte sak er satt opp på rådsmøtet som mulig sak for politisk enighet. Sistnevnte står ikke oppført for rådsmøtene for våren 2010. Det skyldes trolig at EP har besluttet å behandle forslaget sammen med forordning om busspassasjerers rettigheter, noe som reduserer fremdriften på forslaget/-ene.

Av horisontale saker vil Spania sluttføre ITS (Intelligente Transportsystemer)-direktivet. Europaparlamentet og Rådet er enige i all hovedsak. Det gjenstående relaterer seg til enkelte formuleringer knyttet til komitologiregelverket. Saken forventes å bli fullført helt i mars. Spania vil også søke å få på plass transportavtalen med Vest-Balkan-landene. En tredje sentral sak er handlingsplanen for bytransport, der Spania ønsker å få vedtatt rådskonklusjoner på rådsmøtet i juni 2010. Galileo vil også være tema for Spania. Det forventes her at Kommisjonen i midten av Det spanske formannskapet vil presentere en midtveisevaluering av Galileo, herunder en handlingsplan for videre fremdrift. Videre arbeider Kommisjonen med en meddelelse om fremtidens TEN-T (det transeuropeiske transportnettverket). Denne skal ferdigstilles til TEN-T-konferansen i Saragossa i juni. Det er forventet at meddelelsen vil inneholde ytterligere forslag til reviderte retningslinjer for TEN-T (i forhold til revisjon av TEN-T retningslinjene som nå behandles og som Rådet trolig vil komme til politisk enighet om på neste rådsmøte i mars.)

Av telekom-saker er det kun beslutning om handlingsplan om bruk av spektrum som faktisk står på agendaen for lovsaker på Telekom-rådsmøtet 31. mai 2010. Av andre saker er presentasjon av KOMs digitale agenda og europeiske bredbåndsstrategi. Spania vil her søke rådskonklusjoner om mulig.  Det spanske formannskapet vil imidlertid arrangere uformelt telekom-ministermøte i Granada 18.-20. april. 2010.

3.2) Sentrale møter/arrangement under Det spanske formannskapet våren 2010:

- Uformelt transportministermøte 12. februar 2010, La Coruna. Tema bytransport (urban mobility).

Det vil bli arrangert en konferanse om maritim sikkerhet i tilknytning til transportministermøtet.

- OPEN SKIES II-forhandlinger USA-EU 15.-16. februar, Madrid.

- Single Sky II-konferanse 25.-26. februar, Madrid.

Transport-, tele- og energirådsmøte (TTE) (transport og energi) 11. mars, Brussel.

- Uformelt teleministermøte 18.-20. april, Granada, Spania

- Konferanse om implementering av revidert postdirektiv 29.-30. april, Valencia.  

- Transport-, tele- og energirådsmøte (telekom) 31. mai, Brussel.

- TEN-T (det transeuropeiske transportnettverket)-konferansen ”Present and future” 8.-9. Juni 2010, Saragossa.

- Transport, tele- og energirådsmøte (transport) 24. juni, Luxembourg.

 

Til toppen