UiOs nye rektor: – Forskning og utdanning må kobles tettere

Det nye rektoratet ved Universitetet i Oslo mener europeiske universiteter må styrke forsknings- og utdanningssamarbeidet for å heve kvaliteten i utdanningen.

blabla
Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, og viserektor for forskning og internasjonalisering, Åse Gornitzka, besøkte Norway House 5.oktober. Foto: Margrete Løbben Hanssen/EU-delegasjonen

– Koblingen mellom forskning og utdanning er veldig viktig for å utvikle det vi gjør i dag. Ofte er dette to helt separate kanaler som ikke kommuniserer så godt, så det å sørge for at forskningen involverer studenter er derfor viktig, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

Universitetet i Oslo sitt nye rektorteam og fakultetsdekaner besøkte 5.oktober Brussel og EU-delegasjonen på Norges Hus, for møte med universitetsnettverket The Guild, som består av 18 breddeuniversiteter fra hele Europa. The Guild of European Research Intensive Universities ble opprettet i november i fjor, og målet er å gi medlemsinstitusjonene en sterkere stemme i EU i Brussel.

Ny rektor, nye visjoner

Svein Stølen overtok rektorvervet i august i år. Sammen med sine kollegaer er kjemiprofessoren klar for å sette sitt preg på samarbeidet med The Guild.

– Det viktigste The Guild kan gjøre er å være med å påvirke de prosessene som går nå for å utforme det nye rammeprogrammet for europeisk forskning. I tillegg er det viktig å utvide samarbeidet mellom likesinnede organisasjoner. Vi har noen felles utfordringer som forskningsintensive universitet i Europa når det gjelder kvaliteten på utdanning, forskningen, og på hva slags type samarbeidsrelasjoner vi kan ha mellom hverandre, sier viserektor for forskning og internasjonalisering, Åse Gornitzka.

Ifølge stortingsmeldingen 16 (2016–2017) om «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», vil et godt samspill mellom utdanning og forskning bidra til utdanningenes kvalitet og relevans, og til å skape innovative utdanninger. Forskningsbasert utdanning betyr blant annet at studentene integreres i det faglige fellesskapet, og at de får innsikt og trening i forskningslignende aktiviteter gjennom utdanningen.

Rektor Stølen mener det er flere områder der koblingen mellom forskning og utdanning blir særlig viktig.

– Et godt eksempel i dag er på innovasjonssiden, hvor vi vet at studentene er de som bidrar mest til innovasjon. Innovasjonsagendaen i EU er tett koblet til næringslivet, og dermed er det vanskelig for universitetene å bli tidlig og godt involvert, sier rektor Stølen.

Her må UiO lære mer om EUs virkemidler, mener Stølen.

– Da må vi inn i de politiske prosessene og se på hvordan ulike typer virkemidler i EU kan involvere studentaktivitet, og også involvere hele verdikjeden fra det grunnleggende vitenskapelige og opp mot anvendelse.

– Trenger bedre kobling

Utdanningsråd ved Norges delegasjon til EU, Ragnhild Skålid, viser til at man fra norsk hold er opptatt av å se utdanning og forskning i sammenheng i politiske prosesser.

– Vi har spilt inn dette inn i prosessene mot de neste europeiske utdannings-, forsknings- og innovasjonsprogrammene – altså etterfølgerne etter Erasmus+ og Horisont 2020. Vi ønsker en diskusjon om hvordan utdannings- og forskningspolitikken kan kobles bedre sammen, og hvordan de neste europeiske samarbeidsprogrammene i større grad kan fremme synergier mellom utdanning, forskning og innovasjon. Vi setter pris på god dialog med norske universiteter og høyskoler om dette, slik at vi sammen kan fremme gode argumenter og forslag, forteller Skålid.

Fokus på bedre utdanningskvalitet

Under rektorvalgkampen på Universitet i Oslo i våres gikk Stølen og hans team til valg på særlig å styrke utdanningskvaliteten. Det mener de er en viktig del av samarbeidet med universitetsnettverket The Guild.

– Det er allerede etablert en arbeidsgruppe under The Guild som jobber med utdanningskvalitet, men som også skal definere hva som er verdigrunnlaget for den type utdanning som våre universiteter bygger på, og være med på å definere debatten om hva god utdanning er og ikke minst hva forskningsbasert utdanning er, sier viserektor Gornitzka.

Rektor Stølen mener det er viktig å involvere dekanene på de ulike fakultetene til UiO i utviklingen av The Guild.

– Og her det to ting som blir viktig. Det ene er å finne ut hvilke områder hvor UiO skal ta en spesiell rolle i forhold til The Guild og være i førersetet. Det andre er å se hvordan vi kan bruke dette nettverket på fakultetsnivå, om hvordan våre fakulteter kan jobber sammen med sine søsterfakulteter på andre universiteter, sier UiOs nye rektor.

Til toppen