Unntak for offentlig myndighetsutøvelse i anskaffelsesregelverket

Kongen i Statsråd har i dag vedtatt at kontrakter som innebærer offentlig myndighetsutøvelse, skal unntas fra regelverket om offentlige anskaffelser. Endringen er en presisering av gjeldende rett.

På bakgrunn av EØS-avtalen er det gjort unntak i anskaffelsesregelverket for kjøp av tjenester som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Unntaket gjelder blant annet plasseringer av barn på barnevernsinstitusjon, når institusjonen får store fullmakter til å anvende tvang.

Det har frem til nå rådet en viss usikkerhet om dette unntaket kan innfortolkes i det norske anskaffelsesregelverket. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har med dagens vedtak klargjort at unntaket også gjelder fra de norske reglene.

Dokumenter:

Til toppen