Utlyser 3 millioner for å styrke klimarådgivning på gårdsnivå

Landbruksdirektoratet utlyser inntil 3 millioner kroner til prosjekter som har som mål å utvikle et program for opplæring og kursing av klimarådgivere. Frist for å søke er 28. oktober.

Med klimarådgiving menes det rådgiving som retter seg mot bønder for at de skal se muligheter for en mer klimasmart drift på gårdsnivå. Dette kan gjelde rådgiving knyttet både til reduksjon av klimagassutslipp, økt opptak av karbon i jord, og tilpasning til endrede klimatiske forhold og ekstremvær.

Det er åpent for å støtte flere prosjekter og flere former for klimarådgiving, både når det gjelder ulike produksjoner og type rådgiving. Det er ønskelig å støtte opplæring som legger til rette for at det kan gis helhetlig klimarådgiving der hele gårdsdriften ses under ett.

Søknadsfrist: 28.oktober 2020, kl. 13.00. 
Prosjektvarighet: Inntil tre år.

Rundballer/høyballer på jorde.
Landbruksdirektoratat utlyser 3 millioner for å styrke klimarådgivning på gårdsnivå. Foto: Torbjørn Tandberg