Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utlysning: Tilskudd til dialog, samarbeid og kunnskapsutvikling

Barne- og familiedepartementet utlyser 5 mill. kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Det lyses ut midler til:

 • Dialogarbeid – aktiviteter på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.
 • Tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving om tros- og livssynspolitiske tema.
 • Tiltak som kan stimulere til økt samarbeid mellom kommuner og tros- og livssynssamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer.

I vurderingen av søknadene vil departementet blant annet legge vekt på søkerens – og eventuelt andre involverte aktørers kompetanse og erfaring fra lignende arbeid. Hvis det blir nødvendig å velge mellom ellers likeverdige søknader, vil departementet gi tilskudd til tiltak som (i prioritert rekkefølge):

 • Bidrar til å utvikle dialogarbeid og samarbeid mellom ulike trossamfunn/-retninger og forebygging av polarisering og hatytringer.
 • Bidrar til samarbeid mellom trossamfunn og kommunale instanser.
 • Skjer i regi av, eller i samarbeid med, muslimske organisasjoner eller trossamfunn.

Tilskudd vil ikke bli gitt til trosopplæring, oversettelse og/eller publisering av religiøse tekster, studieopphold/studiestøtte, skoleturer og lignende.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden 50.000 – 400.000 kroner.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juli 2019

Hvem kan søke

Tros- og livssynssamfunn, andre frivillige organisasjoner, lag, foreninger mv. samt kommuner kan søke om tilskudd.

Flere aktører kan gå sammen om en søknad. 

Ved flere søknader fra samme aktør, forbeholder departementet seg retten til å vurdere disse opp mot hverandre.

Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde:

 • En kortfattet beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder 
  • bakgrunn for og formål med tiltaket
  • hva slags type tiltak
  • målgruppe  
 • Opplysninger om
  • hvem som er ansvarlig for søknaden og gjennomføringen av tiltaket
  • kompetanse og erfaring fra lignende arbeid
  • skriftlig erklæring om eventuell deltakelse fra samarbeidspartnere
  • finansieringen av tiltaket (oversikt over planlagte utgifter og hvordan disse skal dekkes inn)
 • Søknadsbeløp 
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd

Søknad med eventuelle vedlegg bes sendt elektronisk til postmottak@bfd.dep.no.

Rapporering om bruk av tilskudd

Det vil bli stilt krav om en kortfattet rapport om tiltaket som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Dersom tilskuddet er på 400.000 kr eller høyere, skal det sendes inn regnskap for disponeringen av tilskuddet som er revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Til toppen