Utlysning: Tilskudd til utvikling av norsk-russisk festivalsamarbeid i nordområdene 2016 - 2018

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet støtter treårige utviklingsprosjekter på festivalområdet.

Nordområdene er et sentralt interesseområde for Norge. Kulturfeltet og kultursamarbeid over grensene er en viktig del av dette. Kulturdepartementet ønsker å bidra langsiktig til etablering og utvikling av kultursamarbeidet over grensene i nord, og har etablert treårig program for norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene. I programperioden 2016 - 2018 er festivalsamarbeid et av fokusområdene.

Kulturdepartementet inviterer med dette festivalaktører innenfor det profesjonelle kulturfeltet til å søke om prosjektmidler for programperioden 2016 - 2018 for å etablere eller videreutvikle samarbeidet mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av festivalfeltet i Barentsregionen. Samarbeids­­programmet skal også fremme prosjekter knyttet til urfolkskultur og barne- og ungdomskultur.

Aktivitetene skal ha nedslagsfelt innenfor den norske og russiske delen av Barents­regionen, d.v.s. Nordland, Troms og Finnmark, og de russiske regionene Murmansk, Arkhangelsk, Karelia, Komi og Nenets, samt St. Petersburg. Utviklingsarbeidet må være rettet inn mot norsk-russisk samarbeid, men kan også omfatte aktører i Nord-Sverige og Nord-Finland. Samarbeidet kan omfatte flere aktører på norsk og russisk side.

Søknaden om tilskudd skal inneholde:

  • søknadssum og prosjektbeskrivelse med opplysninger om bakgrunn for og formål med prosjektet, om samarbeidspartnere samt hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring
  • budsjett for hele prosjektperioden (hvor det kan forutsettes tilskudd inntil rammen for 2016 også i 2017 og 2018)
  • fremdriftsplan for hele prosjektperioden 2016 - 2018
  • kontonummer for evt. utbetaling av tilskudd

Departementets tildeling skjer for perioden 2016 - 2018 under ett, med årlige utbetalinger. Rammen for 2016 er på inntil kr 1 450 000. Det tas forbehold om Stortingets bevilgninger for 2017 og 2018.

Det gis ikke tilskudd til:

  • aktiviteter innenfor festivalens ordinære virksomhet
  • rene kunstneriske prosjekter, som gjennomføring av konserter, forestillinger, utstillinger
  • investeringstiltak
  • FoU-tiltak, utdannelse

Søknad sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no  innen 6. juni 2016.

Søknaden merkes Utlysning norsk-russisk kultursamarbeid 2016 - 2018 – festival

Kontaktperson seniorrådgiver Sverre Miøen sverre.mioen@kud.dep.no