Vann og klima på uformelt miljøministermøte

Norge fokuserte sitt innlegg på betydningen av økosystemtjenester på EUs uformelle miljøministermøte i Budapest. Betydningen av videre samarbeid om dette tema frem mot FNs konferanse om bærekraftig utvikling i 2012 (Rio+20) ble også vektlagt. Miljøråd Marie Helene Korsvoll rapporterer.

25. og 26. mars avholdt EU uformelt miljøvernministermøte i Ungarn der også Norge deltok. Første del av ministermøtet var deltakelse på oppsummeringsdelen av forskningskonferansen ”Future of European Waters”. Noen av konklusjonene fra konferansen var at forskningsmiljøene må bli bedre til å kommunisere utfordringer og resultater til befolkningen og gjøre seg mer relevant for politikkutforming i EU.

Fredag ettermiddag var satt av til å diskutere framtiden til europeiske vannressurser, og ble innledet med at miljøkommisær Janez Potocnik gjorde rede for Kommisjonens arbeid med ”Blueprint to Safeguard Europe’s water resources” som er forventet framlagt i slutten av 2012. Ministermøtet representerte oppstarten på diskusjonen om dette arbeidet. Det ungarske formannskapet tar sikte på rådskonklusjoner på miljørådsmøtet i juni i år som et innspill til Kommisjonens arbeid.

Potocnik presiserte at rammeverket er på plass, og at blant annet vannrammedirektivet ikke har virket lenge nok til at man kan se alle resultater enda. Det ser ut til at man er et stykke unna målene om god miljøstatus i 2015. Vann er en ressurs som er viktig i økonomisk aktivitet, og ikke en gratis vare. Det er derfor behov for å se på viktige politikkområder som har betydning for vannkvalitet og vannforvaltning, som for eksempel landbruk. Et viktig fokus i Kommisjonens arbeid vil være å se på årsaker til de utfordringer man står overfor på vannområdet, som for eksempel arealforvaltning og klimaendringer. Kommisjonen vil bygge sitt dokument rundt tre pilarer; analyse av implementeringen av vannrammedirektivet, revisjon av strategien for vannmangel og tørke, og en analyse av klimaendringenes betydning for vann. Videre vil man se nærmere på blant annet rett prising, betaling for økosystemtjenester, skattlegging og subsidier. Det vil også bli vurdert å sette mål for vanneffektivisering på EU-nivå, særlig knyttet til bygg. Arbeidet med dette dokumentet kobles til Europe 2020-strategien for vekst og sysselsetting og flaggskipet om ressurseffektivitet.

Vannressurser og Europa 2020
Jo Leinen, leder for miljøkomiteen i Europaparlamentet, la vekt på at vannressurser må være en del av Europe 2020-strategien. Han pekte særlig på tre utfordringer i vannarbeidet; tilpasning til klimaendringer, implementering av gjeldende regelverk og å gjøre EUs felles landbrukspolitikk grønnere. Leinen viste også til behovet for økt tilgang til fornybar energi, og at vannkraft var viktig i den sammenheng.

De fleste medlemsland holdt korte innlegg der de støttet Kommisjonens ambisjoner med det nye policydokumentet. Det ble vist til at forholdet til klimaendringer og ekstremvær bør være en viktig del av arbeidet, samt det å integrere hensynet til vann i andre politikkområder, og da særlig landbrukspolitikken. Behovene for samarbeid på tvers av landegrensene i Europa og for å se vann- flom- og havdirektivene i sammenheng ble også vektlagt.

Norge med fokus på økosystemtjenester
Norge la vekt på betydningen av nasjonal oppfølging av det internasjonale arbeidet med verdsetting av økosystemstjenester (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Det ble orientert om at planleggingen av det nasjonale arbeidet nå er i gang i Norge, i likhet med Tyskland, Storbritannia og Nederland. Fra norsk side ble også betydningen av videre samarbeid på dette området frem mot Rio 2012-konferansen fremhevet, særlig knyttet til grønn økonomi-agendaen.

Internasjonale klimaforhandlinger
Den siste dagen av ministermøtet ble viet til klimapolitikk, med særlig vekt på de internasjonale klimaforhandlingene og veikartet for lav-karbon økonomi 2050 som ble lagt frem av Kommisjonen 8. mars. Denne diskusjonen var kun for EUs ministre.  

Pressemelding fra det ungarske formannskapet om vannpolitikk kan leses her.

Pressemelding fra det ungarske formannskapet om klimapolitikk kan leses her.

Til toppen