Verden trenger et stabilt oljemarked

Av olje- og energiminister Tord Lien (FrP)

Verden bruker stadig mer olje. Snart bryter oljeforbruket grensen på 100 millioner fat per dag. Samtidig som forbruket øker, tappes eksisterende felt ut. Derfor trengs det årlig mye ny produksjonskapasitet for å dekke etterspørselen over tid. 

Oljeselskapene har de  siste par årene kuttet betydelig i sine investeringsbudsjetter. Det har rammet  investeringene i nye prosjekter og dermed produksjonskapasiteten de kommende årene. Både i Det Internasjonale Energibyrået (IEA) og andre steder er det nå bekymring for at de lavere investeringene vil føre til mangel på olje og dermed høye priser noen år fram i tid. Det var et sentralt budskap da IEA-sjef Fatih Birol denne uka var i Oslo. 

Jeg deler dette perspektivet.  Fordi olje har stor betydning for verdensøkonomien og for mange nasjonale økonomier, er stabilitet i dette markedet særlig viktig. Det vil ikke bare gi mindre prissvingninger, men også billigere olje over tid. Økt stabilitet gir mindre usikkerhet for selskapene. Da kan de leve med en lavere gjennomsnittspris over tid for å investere nok til å dekke etterspørselen.

Som andre råvaremarkeder, er oljemarkedet syklisk i sin natur. Prisene kan i perioder bevege seg både langt over og langt under det som er et "riktig" nivå over tid for å balansere tilbud og etterspørsel. For lave priser gir for lite olje noen år fram i tid. For høye priser gir for mye. Årsaken er at verken tilbud eller etterspørsel endrer seg betydelig på kort sikt som følge av endring i oljeprisen. Slike "stivheter" i markedet gjør at prisen må endres mye, og at det ofte tar lang tid, for å gjenopprette markedsbalansen når ubalanser oppstår.

Oljemarkedet er i dag mye mer åpent og transparent enn tidligere. Det er bra. Samtidig kan det i spesielle situasjoner være positivt hvis det tas grep fra markedsaktører til å utjevne de største utslagene av berg- og dalbane i oljeprisen. Det kan i særskilte situasjoner bidra til en mer bærekraftig utvikling av oljemarkedet. Som IEAs Fatih Birol sa i Oslo: Det er viktig å få økt investeringsnivået i olje globalt for å unngå oljemangel om noen år.

Opecs beslutning i forrige uke om å begrense sin oljeproduksjon mener jeg derfor er bra for verden. Noe lavere produksjon i månedene framover vil bidra til at oljemarkedet raskere balanseres på et bærekraftig nivå som gjør at oljeselskapene igangsetter nye prosjekter slik at man unngår mangel på olje og høye priser om noen år. Det er bra for alle - både for land som eksporterer olje og for de som importerer.

Norge er ikke med i Opec, men har en åpen og god dialog med andre produsentland. Vi er ikke lenger en stor produsent og eksportør i global målestokk og har en nedadgående trend i vår oljeproduksjon. Den er halvert de siste femten årene. Den oljeprisen vi har hatt i år skaper store utfordringer for mange bedrifter i næringen, men er ikke en trussel mot god ressursforvaltning på norsk sokkel. Våre etablerte felt på norsk sokkel er robuste mot perioder med lavere priser. Utover den normale produksjonsutviklingen fra våre felt har vi derfor ingen planer om på eget initiativ å redusere produksjonen, slik vi har gjort noen ganger tidligere. 

Selv om vi produserer mindre enn før, er vi fortsatt en viktig aktør i oljemarkedet. Vi har stabile rammebetingelser, og vår produksjon er effektiv og med relativt lave utslipp. Dette er også årsaken til at IEA-sjefen denne uken sa at "verden (vil) trenge hver eneste dråpe norsk olje ". 

Derfor fører regjeringen en aktiv, forutsigbar, stabil og markedsbasert petroleumspolitikk. Det legger grunnlaget for mest mulig lønnsom aktivitet og høyest verdiskaping fra våre olje- og gassressurser. Det er vårt viktigste bidrag til den stabilitet i oljemarkedet som er bra for verden. At OPEC-landene reduserer sin produksjon i den spesielle situasjonen oljemarkedet er i nå, trekker i samme retning. 

Til toppen