Vern av forretningshemmeligheter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår nye regler om vern av forretningshemmeligheter. Forslaget fører til en klarere regulering av vernet for forretningshemmeligheter og utbedrer manglene ved dagens lovgivning.

– Dette lovforslaget vil gjennomføre EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett, og bringe vernet for forretningshemmeligheter til samme nivå som det som ellers gjelder i EU, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

I samme proposisjon ber regjeringen om samtykke til å innlemme forretningshemmelighetsdirektivet i EØS-avtalen.

– Lovforslaget innebærer at dagens fragmenterte, og til dels overlappende regelverk om vern av forretningshemmeligheter samles i én lov. Lovreguleringen blir klarere og vil gi økt forutberegnelighet for næringslivet og arbeidstakere. Forslaget vil rett og slett gjøre det enklere for de som har forretningshemmeligheter å verne dem, sier Kallmyr.

Forslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men klargjør vernets innhold og rekkevidde ved at regler som er utviklet av domstolene nå vil fremgå mer uttrykkelig av lovforslaget. På enkelte punkter vil forslaget innebære en utvidelse av vernet av forretningshemmeligheter, blant annet fordi direktivet oppstiller krav til et mer detaljert og nyansert regelverk for håndheving av forretningshemmeligheter enn det som finnes i dag.

Prop. 5 LS (2019-2020) Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven)