Vil ha mer satsing på jakt og bruk av viltkjøtt

Som en oppfølging av Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser har Innovasjon Norge utarbeidet en rapport, som tar for seg hvilke muligheter og utfordringer som ligger i tilretteleggingen av jakt som opplevelsesprodukt. Det er også utarbeidet en rapport om bruk av viltkjøtt i hotell, restaurant og cateringnæringen (HoReCa).

I de to nye rapporter som Innovasjon Norge har utarbeidet i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Opinion, ses det nærmere på mulighetene knyttet til viltkjøtt, både når det kommer til høsting og servering.

– Jakt og fiske representerer også en betydelig næringsvirksomhet. Salg av jakt- og fiskerettigheter har stor økonomisk betydning for mange grunneiere, og bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier Bollestad som selv har tatt jegerprøven etter at hun ble statsråd.

I sin rapport har NINA sett nærmere på jakt som næringsvei. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser, og rapporten tar for seg hvilke muligheter og utfordringer som ligger i tilretteleggingen av jakt som opplevelsesprodukt.

Gjennom en omfattende litteraturgjennomgang og intervjuer og fokusgrupper med aktører fra ulike deler av næringen, beskriver rapporten hva som skal til for å lykkes med en satsing på jakt og jaktopplevelser i Norge. Rapporten viser at den største suksessfaktoren for å lykkes ligger i den erfaringen og kunnskapen som etablerte aktører har opparbeidet, og som bidrar til produkter av god kvalitet. Et stort kontaktnettverk er viktig for å få produktene ut i markedet.

Elggryte.
Elggryte. Foto: Tom Haga

Jakt som næringsvei er en arbeidsintensiv sesongbasert nisje med stort potensiale. Det er viktig å finne riktig balanse mellom arbeidsinnsats og inntekt, noe som kan være utfordrende når en er avhengig av naturressurser (viltstammer) som varierer fra år til år, og der logistikken i opplevelsesproduksjonen kan være krevende. Godt samarbeid, god infrastruktur og stort nok volum anses som viktige faktorer for å lykkes. Det norske markedet er stort, og selv om kostnadsnivået i Norge kan være høyt, er det potensial for å ta ut en større omsetning på jakt og jaktopplevelser.

– Innovasjon Norge vil med denne rapporten vise at det er muligheter i å tilby jakt og jaktopplevelser, og vil i tiden som kommer tilby både kurs, seminar og andre tiltak som kan bidra til å styrke opplevelsestilbudet med utgangspunkt i landbruket og utmarka, sier Haaken Christensen, fagansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Kartla bruk av viltkjøtt i HoReCa

Parallelt med dette arbeidet har Opinion, også på oppdrag fra Innovasjon Norge, kartlagt bruk av viltkjøtt i hotell, restaurant og cateringnæringen (HoReCa). Formålet har vært å avdekke eventuelle flaskehalser og utfordringer knyttet til videreforedling, leveranse og salg av viltkjøtt. Særlig har det vært sett nærmere på hvordan bruken kan økes, og hvilke aktører som har lyktes, både i produsent- og omsetningsledd.