Vurdering av lokalisering av nytt investeringsselskap

Olje- og energidepartementet arbeider med å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer (omtalt som "Fornybar AS"). I forslaget til statsbudsjett for 2017 fremmet regjeringen forslag til investeringsmandat for selskapet.

I mandatet heter det at selskapet bør lokaliseres i nærhet til gode finans- og investeringsmiljøer, samt miljøer som har lykkes i å kommersialisere ny teknologi. Regjeringen ønsker at ny virksomhet skal etableres utenfor Oslo-regionen. Departementet legger opp til at selskapet lokaliseres til Bergens-, Stavanger-, eller Trondheimsregionen.

Departementet ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag, som også inkluderer eksterne vurderinger. Deloitte AS er derfor bedt om å utrede og vurdere hvilket av de tre lokaliseringsalternativene som fremstår som mest egnet med tanke på best mulig måloppnåelse for investeringsselskapet. Deloitte skal levere rapporten i løpet av januar.

Bakgrunn
Deloitte ble valgt på bakgrunn av et konkurransegrunnlag som ble sendt til fire konsulenter.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ba Stortinget regjeringen forberede opprettelse av "Fornybar AS".  I forslaget til statsbudsjett for 2017 fremmet regjeringen forslag til investeringsmandat, organisering og budsjettering av selskapet, jf. omtale og forslag under kap. 1825, post 95 og post 96 i Olje- og energidepartements budsjettproposisjon, Prop. 1 S (2016-2017). 

Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget
Det skal leveres en rapport med en vurdering av lokalisering av et nytt investeringsselskap ("Fornybar AS").

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ba Stortinget regjeringen forberede opprettelse av "Fornybar AS".  I forslaget til statsbudsjett for 2017 fremmet regjeringen forslag til investeringsmandat, organisering og budsjettering av selskapet, jf. omtale og forslag under kap. 1825, post 95 og post 96 i Olje- og energidepartements budsjettproposisjon, Prop. 1 S (2016-2017).

Følgende investeringsmandat legges til grunn for et nytt investeringsselskap:

  • Investeringsselskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp.
  • Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og investeringer gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger. Investeringer skal foretas på like vilkår som private medinvestorer.
  • Selskapet skal i hovedsak rette investeringsinnsatsen mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Selskapet skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger.
  • Selskapet skal ikke spesielt stimulere til utbygging av ny kraftproduksjon i Norge, men prosjekter med produksjon av fornybar energi i andre land kan vurderes.
  • Selskapet skal kun investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge.
  • Investeringsselskapet skal søke å unngå å være største eier i den enkelte investering. Selskapets kapitalplassering i den enkelte investering forutsettes å utgjøre maksimalt 49 prosent. Private aktører skal eie minst 50 prosent i selskaper og fond som investeringsselskapet investerer i. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private aktører.
  • Selskapet skal ikke ha anledning til å ta opp lån.
  • Selskapet skal sikte mot lønnsomme investeringer.

Det legges opp til at det nye selskapet opprettes som et aksjeselskap med 100 prosent statlig eierskap. Selskapet vil være et eget rettssubjekt som er rettslig og økonomisk adskilt fra staten.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 uttrykte Stortinget at det tas sikte på at selskapet "over tid får en forvaltningskapital på 20 mrd. kroner".

Det legges opp til at selskapet lokaliseres i nærhet til gode finans- og investerings¬miljøer, samt miljøer som har lykkes i å kommersialisere ny teknologi.
Regjeringen har en politikk om at ny virksomhet skal etableres utenfor Oslo-regionen. På denne bakgrunn legger departementet til grunn at selskapet lokaliseres til Bergens-, Stavanger-, eller Trondheimsregionen.

Konsulenten skal utrede og vurdere hvilket av de tre ovennevnte lokaliseringsalternativene som fremstår som mest egnet med tanke på best mulig måloppnåelse for "Fornybar AS".

Rapporten skal:

1. Beskrive metode og vurderingskriterier for vurdering av lokalisering.
2. Utrede og vurdere lokaliseringsalternativene
3. Angi hvilket lokaliseringsalternativ som fremstår som mest egnet med tanke på best mulig måloppnåelse for "Fornybar AS".

 

 

Til toppen