Norge anker WTO-avgjørelse i selsaken

Norge har besluttet å anke deler av WTO-panelets rapport i saken om handel med selprodukter. Anken gjelder blant annet avgjørelsen om at EUs forbud mot tiltak knyttet til slik handel kan ansees som nødvendig for å oppnå et legitimt formål og vurdering av hvorvidt selforordningen er nødvendig for å beskytte "offentlig moral".

Norge har besluttet å anke deler av WTO-panelets rapport i saken om handel med selprodukter. Anken gjelder blant annet avgjørelsen om at EUs tiltak knyttet til slik handel kan ansees som nødvendig for å oppnå et legitimt formål og vurdering av hvorvidt selforordningen er nødvendig for å beskytte "offentlig moral".

WTO-panelet ga i sin rapport Norge og Canada medhold i flere av argumentene om at EUs regime for handel med selprodukter er i strid med WTO-retten. På andre punkter kom imidlertid panelet frem til at EU ikke har handlet i strid med WTO-regelverket.

- Vi er tilfredse med at WTO-panelet slår fast at EUs regler for handel med selprodukter er i strid med kjernebestemmelser i WTO-regelverket, spesielt knyttet til reglene om ikke-diskriminering. Panelrapporten gir oss likevel ikke alle de svarene vi hadde håpet på da vi valgte å gå til sak. Vi reagerer særlig på at panelet ikke har tatt hensyn til betydningen av et godt regelverk for å sikre god dyrevelferd i selfangsten og at panelet i svært liten grad har vurdert norsk argumentasjon om bærekraftig forvaltning av marine ressurser. Regjeringen har derfor besluttet at Norge skal anke panelets avgjørelse, sier statssekretær Morten Høglund.

Mer bakgrunnsinformasjon om selsaken finnes her.

 

Til toppen