Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6521-6530 av 6574 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tolloven

  10.06.1966 Lov Finansdepartementet

  I denne lov forstås med: «Tollområde» - det norske fastland og alt område innenfor territorialgrensen, «Vare» - enhver ting som behandles som vare etter tolltariffen, «Vareeier» - den som overfor tollvesenet er legitimert til å råde over en vare, «

  Se loven på lovdata.no

 • Kredittloven

  25.06.1965 Lov Finansdepartementet

  Loven er opphevet av lov 20 juni 2003 nr. 44, med unntak av § 15 om renteregulering og emisjonskontroll og § 16 og § 18 om tilsyn, strafferenter og straffebestemmelser (i kraft 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600).

  Se loven på lovdata.no

 • Arveavgiftsloven

  19.06.1964 Lov Finansdepartementet

  Det skal svares arveavgift til staten etter reglene i denne lov når arvelateren ved sin død, eller giveren da gaven ble ytet, var bosatt i riket eller var norsk statsborger. Av forsvunnet persons midler pliktes avgift hvis den forsvunne var bosatt i

  Se loven på lovdata.no

 • Sparebankloven

  24.05.1961 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder alle foretak som har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte de midler foretaket rår over, uten at stifterne eller andre har rett til utbytte av virksomheten utover

  Se loven på lovdata.no

 • Forretningsbankloven

  24.05.1961 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder alle foretak som skaffer seg midler til sin virksomhet ved å ta mot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere. Mottak av midler som nevnt i lov om e-pengeforetak § 1-1 annet ledd nr. 2 utgjør ikke innskudd dersom de mottatte

  Se loven på lovdata.no

 • Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven

  19.06.1959 Lov Finansdepartementet

  For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, utferdiger Kongen de nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll. Departementet

  Se loven på lovdata.no

 • Kredittilsynsloven

  07.12.1956 Lov Finansdepartementet

  Tilsyn etter denne lov føres med virksomheter som definert under punkt 1-19 i lovens §1. Tilsynet føres av Kredittilsynet.

  Se loven på lovdata.no

 • Skattebetalingsloven

  21.11.1952 Lov Finansdepartementet

  Loven oppheves ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (i kraft fra den tid Kongen bestemmer). - Jfr. lover 28 feb 1997 nr. 19 (ftrl.), 6 juni 1975 nr. 29 kap. 7 (eiendomsskatt), 13 juni 1975 nr. 35 § 7. Enhver skattepliktig plikter å betale forskott på skatt i

  Se loven på lovdata.no

 • Valutalova

  14.07.1950 Lov Finansdepartementet

  Lova er, med unntak av §§ 4, 7, 8 og 10, opphevd med lov 20 juni 2003 nr. 44 (i kraft 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600). - Jfr. lov 28 mai 2004 nr. 29. Departementet kan gjeva føresegner om utførsle og innførsle av innanlandsk og

  Se loven på lovdata.no

 • Dobbeltbeskatningsavtaleloven

  28.07.1949 Lov Finansdepartementet

  Under forbehold av gjensidighet kan Kongen med Stortingets samtykke ved overenskomst med fremmed stats regjering med omsyn til offentlige skatter og avgifter fastsette regler for deling av skattefundamentene og herunder innrømme slik lempning i

  Se loven på lovdata.no

Til toppen