Lunner kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2000-2011

Vedtak i innsigelsessak 29.08.02

Fylkesmannen i Oppland
Serviceboks
2626 Lillehammer

Deres ref

Vår ref

Dato

2001/2777- P/Egu

29.08.02

Ark:

Lunner kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2000-2011

Vi viser til fylkesmannens brev datert 22.10.01.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 27-2, nr. 2 oversendt

Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi fylkeslandbruksstyret i Oppland har innsigelse mot at kommunen har båndlagt jordbruksarealer på Grindvoll for regulering til golfbane.

Departementet godkjennerområdet båndlagt til golfformål i kommuneplanens arealdel for Lunner kommune. Innsigelsen fra Fylkeslandbruksstyret i Oppland er etter dette ikke tatt til følge. Departementet mener det er viktig at avveiningen mellom golf og jordvernhensyn behandles likt i kommuner innenfor samme region. Under tvil har departementet kommet til at det er grunnlag for å godkjenne areal til en 9-hulls golfbane på Grindvoll.

Bakgrunn for saken:

Lunner kommune vedtok i møte 29.06.00, kommuneplan for Lunner for perioden 2000-2011. Vedtaket ble gjort etter 2. gangs offentlig ettersyn. Etter mekling ble saken igjen behandlet i kommunestyret i møte 29.03.01. Kommunestyret vedtok å opprettholde sitt vedtak om å båndlegge et landbruksområde til golfformål. Samtidig ber kommunen om at departementet vurderer det juridiske grunnlaget for innsigelsen.

Fylkeslandbruksstyret fattet sitt vedtak i møte 22.05.00 og viser til at det her er tale om regionalt viktige jordbruksarealer. Styret mener at spørsmålet om båndlegging av arealer til golf i Hadelandsregionen bør vurderes i større sammenheng.

Fylkesmannen har i oversendelsesbrevet anbefalt at innsigelsen tas til følge.

Landbruksdepartementet uttaler i brev av 14.12.01 at de har vurdert den ressurs- og landbruksmessige verdi de aktuelle arealene representerer. De konkluderer med å anbefale at innsigelsen tas til følge. Begrunnelsen for dette er at arealbruksinteressene bør styres gjennom helhetlig planlegging som sikrer framtidige miljø- og ressursvennlige løsninger og at kommunens planarbeid bl.a. skal påse at det tas tilstrekkelig hensyn til nasjonale og viktige regionale interesser. Det understrekes at den landbruksmessige verdien av de berørte arealene både er av nasjonal og regional interesse. Dette gjelder også for de arealene som er pekt på som en mulig utvidelsesretning for anlegget. I et nasjonalt perspektiv er det viktig å legge vekt på å unngå etablering av golfbaner på jordbruksarealer som ut fra klima og jordkvalitet er egnet til matproduksjon. Landbruksdepartementet avslutter sin uttalelse med å bemerke at det i pressområder eller i områder der konkurrerende arealbruksinteresser gjør seg sterkt gjeldende, ofte vil være hensiktsmessig å avklare lokalisering av golfbaner gjennom regionale prosesser, noe som ikke har vært gjort i dette tilfelle.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten gjelder omdisponering av viktige jordbruksarealer til golfbane. Området som konflikten gjelder er i dag landbruks-, natur- og friluftsområde og ligger på Grindvoll nærmere bestemt Ballangrud/Kjevlingen. Området inngår i kommuneplanen av 29.06.00, og er båndlagt etter PBL § 20-4 1. ledd nr. 4 for regulering til golfbane.

Det ble foretatt befaring 27.11.01. Under befaringen fremkom at områder for en eventuell utvidelse av golfbanen var utpekt og kartfestet. Det ble opplyst at disse områdene var av minst like verdifull jordbruksmark som det området som allerede ligger inne i kommuneplanens arealdel båndlagt for golf, og som er grunnlag for innsigelsen. Kommunen presiserte under befaringen at etablering av et golfanlegg i kommunen vil få betydning for etablering av nye arbeidsplasser samt aktivitet og trivsel for deler av befolkningen i Lunner.

I rundskriv T-2/2001 Om arealplanlegging og golfbaner legges det vekt på at ved lokalisering av golfbaner i kommuneplanen bør ulike interesser og konsekvenser knyttet til lokaliseringsalternativene synliggjøres. Dette er ikke gjennomført i foreliggende kommuneplan, og det blir derfor vanskelig å vurdere om det finnes alternative lokaliseringer i kommunen som er akseptable ut fra jordvernhensyn og som samtidig ikke kommer i konflikt med andre viktige regionale eller nasjonale interesser.

Kommunen stiller spørsmålstegn ved det juridiske grunnlaget for innsigelsen, og ber Miljøverndepartementet vurdere om dette er holdbart. Departementet er av den oppfatning at det ikke er grunnlag for å trekke i tvil fylkeslandbruksstyrets kompetanse til å ivareta hensynet til jordverninteressene i denne saken. Imidlertid svekker det innsigelsesgrunnlaget at fylkeslandbruksstyret ikke har fremmet innsigelse mot en 18 hulls golfbane på areal med tilsvarende jordbrukskvalitet på Granavollen i nabokommunen Gran.

Et sentralt argument i Fylkeslandbruksstyrets innsigelse er at de ønsker å vurdere arealer til golf i Hadelandregionen i en større sammenheng, på tvers av kommunegrensene.

I tråd med golfrundskrivet vil det i pressområder eller områder med betydelige konkurrerende arealbruksinteresser kunne oppstå behov for å avklare lokalisering av golfbaner gjennom regionale prosesser. Ideelt sett hadde det vært en fordel om lokalisering av golfbaner i Hadelandsregionen hadde været avklart i en regional plan. Imidlertid har ikke fylkesutvalget ønsket å ta opp golfspørsmålet i det pågående arbeidet med fylkesdelplan for Hadelandsregionen, jf. behandling av sak nr 15/02 den 03.04.02. Departementet legger derfor til grunn at den aktuelle plansituasjonen i regionen har utviklet seg slik at det ikke er hensiktsmessig å avvente en regional planavklaring før en tar stilling til denne konkrete konflikten.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet under tvil kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig tungtveiende og entydige regionale eller nasjonale interesser til å overprøve kommunestyrets flertall i denne saken.

Miljøverndepartementet legger her til grunn konflikten som er knyttet til etablering av en golfbane med 9 hull. En videre utvidelse av anlegget vil være i konflikt med nasjonal jordvernpolitikk. Departementet signaliserer med dette at utvidelser av arealet til golfformål ikke kan påregnes godkjent.

Vedtak:

I medhold av § 20-5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet Lunner kommunestyres vedtak i møte den 29.06.00 om båndlegging av området på Grindvoll til golfformål i Kommuneplan for Lunner – arealdelen.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i PBL, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader. Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i PBL § 20-5, åttende ledd.

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg:

  • Det godkjente plankartet med påtegning om godkjenningen

Kopi til:

  • Lunner kommune
  • Oppland fylkeskommune
  • Fylkeslandbruksstyret i Oppland
  • Landbruksdepartementet