Søgne kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Ny-Hellesund

Avgjørelse i innsigelsessak 23.08.02

Fylkesmannen i Vest-Agder
Serviceboks 513
4605 KRISTIANSAND S

Deres ref

Vår ref

Dato

421.31-97/09534/BFG

02/1179- P/MT

Søgne kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Ny-Hellesund

Det vises til fylkesmannens brev av 15. mars 2002.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 fordi fylkesmannen og fylkeskommunen har innsigelse til den foreslåtte reguleringsplanen.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Ny-Hellesund, med noen endringer. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas i hovedsak til følge, ut fra hensynet til strandsonen og til mulig landskapsvern-område.

Bakgrunnen for saken:

Det framgår av saksdokumentene at forslaget til reguleringsplan gjelder øygruppen Ny-Hellesund og skal erstatte tidligere reguleringsplan stadfestet av Miljøverndeparte­mentet 8. februar 1979. Planutkastet har blitt endret underveis og har vært utlagt til offentlig ettersyn 3 ganger. Det foreligger mange innspill og uttalelser i saken.

Fylkesmannen i Vest-Agder fremmet 29. mai 2001 innsigelse til planen på flere punkter. Det gjelder forhold vedrørende hyttefelt C på Monsøya, allmennhetens atkomst på Monsøya, reguleringsbestemmelsene § 5.1, og nordøstre del av Helgøya.

Fylkesmannen mener hyttefelt C må reguleres til spesialområde friluftsområde hvor eksisterende hytter inngår. Hyttefelt C åpner for 10 nye hytter, i samsvar med bebyggelsesplan fra 1982. Planen inkluderte 4 erstatningstomter, men det er ikke lenger behov for det. Det pekes også på at hyttebygging vil vanskeliggjøre driftsforholdene på gården. Videre vises til signaler fra sentralt hold om innskjerping av byggeforbudet i 100-metersbeltet, også i forhold til eldre planer.

Når det gjelder manglende ivaretakelse av allmennhetens adkomst på Monsøya, peker fylkesmannen på at Springdansen friområde var ment å skulle dekke muligheten for en offentlig brygge. Fylkesmannen har innsigelse til at dette området er tatt ut av planen igjen.

Fylkesmannen mener videre at reguleringsbestemmelsenes § 5.1 om friluftsområder, som gir mulighet for utvidelse av bestående fritidsbebyggelse opp til 100m2, ikke er gyldig. Fylkesmannen peker på at fritidsbebyggelse ikke er i samsvar med formålet friluftsliv, og at det derfor ikke kan gis gyldige bestemmelser om nybygg eller tilbygg til bestående bebyggelse.

Siste punkt i innsigelsen fra fylkesmannen gjelder Helgøya. Fylkesmannen mener nordøstre del av Helgøya som ligger innenfor foreslått landskapsvernområde, må reguleres til spesialområde friluftsområde. Det eneste huset i området er en dikterstue, som ikke må endres. Av landskapshensyn er det heller ikke ønskelig med tilbygg eller nybygg i området, og det styres etter fylkesmannens vurdering best gjennom reguleringsformålet friluftsliv.

Vest-Agder fylkeskommune v/hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø fremmet innsigelse til reguleringsplanen 20. juni 2001. Utvalget mener foreslått friområde på Monsøya (Springdansen) må opprettholdes som friområde. Videre reises innsigelse til reguleringsbestemmelsens § 6.0 bokstav a som tillater helårsboliger på hele Monsøya, da bestemmelsen vil sette til side øvrige bestemmelser. Utvalget mener dessuten hele byggeområde C må tas ut av planen.

Megling i saken ble avholdt 20. november 2001, og man ble enige om et resultat nedfelt i meglingsprotokoll. Resultatet ville bety en løsning for friområdet ved Springdansen som vedtatt av plan- og økonomiutvalget 22. august 2001. Videre medførte det at reguleringsbestemmelsen om helårsboliger på Monsøya utgår, og det tas inn et byggeområde for boliger der. Dessuten ble man enige om at nordøstre del av Helgøya reguleres til spesialområde friluftsområde. For byggeområde C kom man til en kompromissløsning med å regulere et mindre område til hytter. Det ble også enighet om å sløyfe reguleringsbestemmelsen om utvidelse av hytter i friluftsområdet, men slik at de to eksisterende hyttene på Urholmen og Kvitbjørnsholmen reguleres til byggområde med mulighet for samlet areal på inntil 100 m2.

Søgne kommunestyre vedtok 20. februar 2002 å forkaste meglingsresultatet og sende planen til avgjørelse i departementet. Av Søgne kommunes oversendelsesbrev til fylkesmannen 4. mars 2002 framgår det at plankartet og planbestemmelsene sist er rettet etter møtet i planutvalget 22. august 2001, og at det er disse plandokumentene som er utgangspunkt for behandling i departementet. For øvrige innsigelsespunkter er det vist til saksutredning og innkomne merknader.

Fylkesmannen i Vest-Agder har oversendt saken til departementet ved brev av

15. mars 2002 og har gitt nærmere anbefalinger til de enkelte punkter i innsigelsen. For friområdet ved Springdansen anbefaler fylkesmannen at meglingsresultatet legges til grunn, og finner det uklart om kommunen har innvendinger til dette. Fylkesmannen mener reguleringsbestemmelsenes § 6.0 om helårsboliger på Monsøya er i strid med plan- og bygningslovens § 26 og derfor må utgå, uten nytt boligområde på Monsøya når kommunen ikke ønsker det. Når det gjelder nordøstre del av Helgøya, anbefaler fylkesmannen at området som kommer i konflikt med landskapsvern reguleres til friluftsområde. Fylkesmannen anbefaler at hele hytteområde C tas ut av planen og reguleres til spesialområde friluftsområde på grunn av kvalitetene i området. Fylkesmannen påpeker til slutt at reguleringsbestemmelsenes § 5 om utvidelse av hytter i friluftsområder er i strid med plan- og bygningsloven, og anbefaler at meklingsresultatet om utvidelse av 2 fritidsboliger på Urholmen og Kvitbjørnsholmen legges til grunn.

Det er stort engasjement fra berørte enkeltpersoner i denne saken. Det foreligger en rekke uttalelser i forbindelse med høringene. Miljøverndepartementet har dessuten mottatt brev fra Eivind Nilsen, Gunnar M. Næss, Gynt Krag, Kirsten Møll, Ny-

Hellesund Vel v/Tom Andresen, Kari Kjøde, Peder Johan Pedersen og Øyvin Karlsen.

Befaring på stedet ble foretatt 3. juni 2002 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Flere berørte enkeltpersoner var også til stede.

Miljøverndepartementet har forelagt saken for Direktoratet for naturforvaltning.

Direktoratet har uttalt seg i brev av 10. juni 2002. Direktoratet anbefaler at innsigelsen tas til følge for hyttefelt C på Monsøya ut fra hensynet til bevaring av strandsonen. Videre anbefales at innsigelsen mot reguleringsbestemmelsenes § 5.1 om utvidelse av fritidsbebyggelse i friluftsområde strykes fordi den ikke er i tråd med arealbruks-formålet. Direktoratet anbefaler at innsigelsen mot regulerings­bestemmelsenes § 6 om helårsboliger på Monsøya tas til følge fordi kommunen ikke har noe imot at bestemmelsen strykes. Direktoratet oppfatter det slik at det ikke er uenighet mellom fylkesmannen og kommunen om at eksisterende fritidsbebyggelse på Urholmen og Kvitbjørnsholmen skal kunne utvides til 100 m 2>, og det anbefales at bebyggelsen angis som byggeområde på plankartet. Når det gjelder innsigelsen mot området på Helgøya, anbefaler direktoratet at denne blir tatt til følge i realiteten, men at man i stedet for den løsning som er foreslått fra fylkesmannen tilføyer et nytt punkt til regulerings­bestemmelsenes § 5.3 om forbud mot bebyggelse.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Innsigelsene i saken knytter seg til flere punkter som behandles enkeltvis nedenfor.

Allmennhetens atkomst på Monsøya

Både fylkesmannen og fylkeskommunen har innsigelse til mangelfull atkomst for allmennheten på Monsøya. De ønsker et friområde ved Springdansen, der det skal etableres brygge for å sikre allmennhetens atkomst. I meklingen ble det enighet om den løsningen for dette friområdet som er vedtatt av kommunens planutvalg 22. august 2001. Løsningen anbefales av fylkesmannen ved oversendelsen av saken til departementet. Kommunen opplyser i oversendelsesbrev til fylkesmannen 4. mars 2002 at plankartet sist er rettet 22. august 2001 etter møtet i planutvalget, og at det er disse plandokumentene som er utgangspunkt for endringer i departementet. På det plankartet departementet har mottatt er således Springdansen friområde tatt inn, og på møtet 3. juni 2002 ble det bekreftet at innsigelsene her har blitt etterkommet. Miljøverndepartementet legger på denne bakgrunn til grunn at innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen angående atkomst til Monsøya er etterkommet og ikke skal behandles av departementet.

Hyttefelt C på Monsøya

Fylkesmannen og fylkeskommunen mener hytteområde C må tas ut av planen og området reguleres til spesialområde friluftsområde. Det begrunnes hovedsaklig i hensynet til bevaring av strandsonen. Dessuten er det ikke lenger behov for erstatningstomter, slik som forutsatt da bebyggelsesplan for området ble vedtatt i 1982.

I meklingen kom man fram til et kompromiss om et mindre hytteområde her. Fylkesmannen har ved oversendelsen til departementet anbefalt at hele hytteområdet tas ut av planen.

Miljøverndepartementet vil peke på at det er et viktig nasjonalt mål å sikre allmennhetens ferdselsrett og ivareta natur- og kulturlandskapshensyn i 100-metersbeltet langs sjøen. Miljøverndepartementet har satt fokus på strandsonen gjennom en særlig strandsonesatsing de siste årene og har lagt fram en tiltakspakke for å hindre uheldige inngrep og sikre allmennhetens rettigheter i strandsonen. I brev av 8. mars 2002 om skjerping av planpraksis og dispensasjonspraksis i strandområdene understrekes igjen at strandområdene må få den beskyttelse som Stortinget har forutsatt. Det er i brevet særlig understreket at byggeforbudet i plan- og bygningslovens § 17-2 skal fungere som en retningslinje for kommunens planlegging og at kommunene ved planleggingen av strandområdene må ta hensyn til det. Målet om å begrense bygging i strandsonen gjelder også i forhold til planleggigen.

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen, fylkeskommunen og Direktoratet for naturforvaltning i at det ikke bør tillates hyttebygging i byggeområde C, selv om slik bygging ble godkjent i 1982. Det er ikke lenger behov for erstatningstomter, og behovet for slike tomter var noe av grunnlaget for at området ble godkjent for hytter. Situasjonen har således endret seg. Det er nødvendig å føre en strengere praksis i dag enn tidligere for å gi strandområdene den nødvendige beskyttelse mot inngrep. Innsigelsen fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas derfor til følge, og hytteområde C godkjennes ikke. Dette området må reguleres til spesialområde friluftsliv. Departementet viser området med skravur på plankartet og ber om at kommunen selv tar inn fargekoden for friluftsområde på plankartet før kunngjøring.

Reguleringsbestemmelsen om helårsboliger på Monsøya

Fylkeskommunen har innsigelse til reguleringsbestemmelsenes § 6.0 bokstav a som tillater helårsboliger på hele Monsøya. I meklingen ble man enige om å ta ut bestemmelsen, men ta inn et byggeområde for boliger på øya. Fylkesmannen og direktoratet anbefaler at bestemmelsen tas ut. Det kom fram på møtet 3. juni 2002 at kommunen ikke var interessert i boligfelt på Monsøya, og det var aksept for å ta ut bestemmelsen.

Miljøverndepartementet viser til at reguleringsbestemmelsens § 6.0 bokstav a annen setning åpner for helårsboliger på hele Monsøya. Dette er ikke forenlig med den arealbruk som for øvrig er angitt for øya, og bestemmelsen vil derfor være i strid med plan- og bygningsloven. Innsigelsen tas derfor til følge. Departementet tar således ut

§ 6.0 bokstav a annen setning i reguleringsbestemmelsene .

Nordøstre del av Helgøya

Fylkesmannen har innsigelse til at nordøstre del av Helgøya reguleres til antikvarisk spesialområde og ikke til friluftsområde, da det ligger innenfor foreslått landskapsvernområde. I meklingen ble man enige om at nordøstre del av Helgøya skulle reguleres til spesialområde friluftsområde i tråd med fylkesmannens anbefaling.

Miljøverndepartementet peker på at områder som vernes som landskapsvernområder etter naturvernloven har nasjonale landskapskvaliteter og må beskyttes mot inngrep. Direktoratet for naturforvaltning mener at det aktuelle området på Helgøya kan opprettholdes som antikvarisk spesialområde, men må sikres gjennom en spesiell reguleringsbestemmelse som hindrer bygging inntil vernespørsmålet er avgjort. Miljøverndepartementet er enig med direktoratet i at dette vil gi en bedre løsning enn å angi området som friluftsområde, når friluftslivskvalitetene ikke er det viktigste i dette området. Departementet tar derfor innsigelsen fra fylkesmannen til følge i realiteten, men slik at området opprettholdes som antikvarisk spesialområde og beskyttes mot bygging gjennom en egen reguleringsbestemmelse. Departementet mener bestemmelsen kan formuleres som foreslått av direktoratet, men med en noe enklere ordlyd. Departementet tar derfor inn en ny bokstav e i § 5.3 i regulerings­bestemmelsene.

Reguleringsbestemmelse om utvidelse av hytter i friluftsområde

Fylkesmannen mener reguleringsbestemmelsenes § 5.1 som gir mulighet for utvidelse av bestående fritidsbebyggelse i spesialområde friluftsområde ikke er gyldig. Ved meklingen ble man enige om å sløyfe denne bestemmelsen, men samtidig regulere eksisterende hytter på Urholmen og Kvitbjørnsholmen til byggeområde med muligheter for å utvide disse til 100 m 2>. Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning anbefaler en slik løsning.

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen i at reguleringsbestemmelsenes

§ 5.1 første setning om utvidelse av bestående fritidsbebyggelse er ugyldig. Denne setningen må derfor tas ut av reguleringsbestemmelsene. Innsigelsen tas til følge på dette punkt. Departementet tar derfor § 5.1 første setning ut av regulerings­bestemmelsene.

Hensikten med bestemmelsen var å åpne for utvidelse av 2 eksisterende hytter på Kvitbjørnsholmen og Urholmen. Kommunen og fylkesmannen vil tillate dette, og Miljøverndepartementet ser også at det kan være rimelig å åpne for slik utvidelse i tråd med kommunens retningslinjer. Dette må gjøres ved at arealet rundt eksisterende bebyggelse avsettes som byggeområde for fritidsboliger. Departementet forutsetter at kommunen tar denne endringen inn på plankartet før kunngjøring.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner

Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Søgne kommunestyres vedtak

20. februar 2002 om reguleringsplan for Ny-Hellesund med følgende endringer:

Endringer på plankartet:

- Hytteområde C på Monsøya godkjennes ikke, og endres til spesialområde friluftsområde. Området er vist med svart skravur på vedlagte plankart, men kommunen må endre dette til riktig formålsfarge før kunngjøring av planen.

- Det reguleres inn 2 byggeområder for fritidsboliger rundt eksisterende bebyggelse på Urholmen og Kvitbjørnsholmen slik at eksisterende hytter kan utvides til

100 m 2>. Kommunen må foreta endringen på plankartet før kunngjøring.

Endringer i reguleringsbestemmelsene:

- Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 første setning om utvidelse av bestående fritidsbebyggelse tas ut.

- Det tas inn en ny bestemmelse som ny bokstav e i reguleringsbestemmelsenes § 5.3 sålydende: I det området som er foreslått som landskapsvernområde tillates det ikke ny bebyggelse og tilbygg før spørsmålet om framtidig landskapsvernområde er endelig avgjort.

- Reguleringsbestemmelsenes § 6.0 bokstav a annen setning om at det på Monsøya tillates helårsboliger, tas ut.

Det stadfestede reguleringskartet med påtegning og stadfestede regulerings­bestemmelser med endringer følger vedlagt. Miljøverndepartementet ber om at kommunen selv gjøre de nødvendige endringer på plankartet. Kommunen må deretter sørge for kunngjøring av stadfestet reguleringsplan etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3.

Departementets vedtak innebærer at det gjøres endringer i planen. Etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 kan departementet etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg, gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd, men planen kan ikke endres i hovedtrekkene. Miljøverndepartementet har derfor informert kommunen om de aktuelle endringene.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader.

Med hilsen

Børge Brende

Kopi:

Søgne kommune

Vest-Agder fylkeskommune

Direktoratet for naturforvaltning

Vedlegg: Sakens dokumenter

Reguleringskart og bestemmelser