Modum kommune - innsigelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat mot reguleringsplan for Kaggefoss - Holgersmoen (kraftlinje - jordkabel eller luftspenn)

Avgjørelse i innsigelsessak, 6. november 2003

Modum kommune – innsigelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat mot reguleringsplan for Kaggefoss – Holgersmoen.

Vi viser til fylkesmannes oversendelse av 4. februar 2003.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse etter plan- og bygningslovens
§ 27-2 nr 2 fordi det foreligger innsigelse til reguleringsplanen fra Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). Innsigelsen er begrunnet med at den vedtatte reguleringsplanen
ikke er i samsvar med den meddelte konsesjonen for bygging og drift av nytt 50 kV kabelanlegg fra Kaggefoss kraftstasjon til ny Kaggefoss transformatorstasjon med tilhørende 132 kV luftledning til Holgersmoen. NVE finner ikke at det er rimelig samsvar mellom kostnader og de fordeler som oppnås ved en utforming av tiltaket i tråd med alternativ plan (kabling).

Departementet stadfester ikke reguleringsplan for Kaggefoss – Holgersmoen slik den
er vedtatt av Modum kommunestyre i møte den 6. mai 2002. Innsigelsen fra NVE tas
til følge. Departementet finner ikke at den uheldige virkningen på landskapet er så betydelig at det forsvarer en kabling av den nye ledningen.

Bakgrunn for saken

Planforslaget for Kaggefoss – Holgersmoen har sin bakgrunn i konsesjonssøknaden av november 1999 etter energiloven fra Buskerud Kraft Nett AS for ny 132 kV ledning Kaggefoss transformatorstasjon – Holgersmoen. Utbygger ønsket i utgangspunktet fritak for utarbeidelse av reguleringsplan.

Modum kommune ønsket en bredere areal- og miljømessig konsekvensutredning av tiltaket enn det som var gjort i konsesjonssøknaden, og krevde den 1. mars 2001 utarbeidet en reguleringsplan for det omsøkte tiltaket samt et større område mellom Kaggefoss og Gravfoss.

Det ble videre fra kommunens side krevd utarbeidet en alternativ plan for området mellom Kaggefoss og Plassen. I Modum kommunes kommuneplan (arealdelen) er områdene omkring Kaggefoss – Holgersmoen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) sone 2, dvs. områder der spredt boligbygging kan tillates.

Det ble deretter avholdt møte mellom kommunen, utbygger og NVE, og kommunen mottok etter hvert reguleringsplanforslag i to alternativer fra utbygger. Ingen av alternativene tilfredsstilte kommunens ønsker fullt ut. Utbyggers primære forslag er i samsvar med konsesjonssøknaden.

Alternativt forslag er en plan uten ytterligere luftstrekk og elvekryssing. Dette planforslaget omfattet 50 kV jordkabel mellom Kaggefoss og Plassen, samt flytting av transformator-stasjonen til Plassen ved den bestående 132 kV kraftledningen. Kommunen ønsket i tillegg eksisterende
50 kV luftledninger mellom Kaggefoss og Gravfoss lagt i jordkabel.

Reguleringsplanen for alternativ løsning ble vedtatt av planutvalget i møte den 10. april 2002 og av kommunestyret i møte den 6. mai 2002.

Norges vassdrags- og energidirektorat varslet i brev av 8. mars 2002 til Modum kommune innsigelse til alternativt forslag til reguleringsplan. I brev av 21. mai 2002 fastholdt NVE sin innsigelse.

I innsigelsen vises til at NVE den 5. desember 2001 ga Buskerud Kraft Nett AS konsesjon for bygging og drift av en ny tilknytning mellom Kaggefoss Kraftstasjon - ny Kaggefoss transformatorstasjon – Holgersmoen. Konsesjonen samsvarer med utbyggers fremlagte reguleringsplanforslag. NVE fastholder at den konsesjonsgitte løsning totalt sett er den mest hensiktsmessige. NVE finner ikke at det er rimelig samsvar mellom kostnader og de fordeler som oppnås ved en utforming av tiltaket i tråd med den alternative planen. På denne bakgrunn mener NVE at kommunen må gjennomføre det planforslag som er i tråd med den meddelte konsesjonen.

Modum kommune vedtok i kommunestyremøte den 6. mai 2002 det alternative reguleringsplanforslaget for Kaggefoss - Holgersmoen. Dette forslaget forutsetter jordkabling
istedenfor luftstrekk for de nye kraftledninger.

Kommunen kan ikke akseptere å bli påført ytterligere miljømessige ulemper som følge av nye luftledninger i et fra før svært belastet område. Luftlinjene representerer en estetisk forringelse av Kaggefossområdet. Særlig i forhold til bebyggelsen langs Kaggefossveien er masterekkene et skjemmende element i landskapsbildet. Modum kommune bestrider NVE's påstand om at det konsesjonssøkte tiltaket (luftstrekk) medfører beskjedne miljøinngrep, og at det ikke er rimelig samsvar mellom miljøforbedringene og kostnadene knyttet til andre alternativer for tiltaket.

Det pekes videre på at de gamle luftstrekkene ligger forholdsvis nært opp til bolighusene i Kaggefoss. Nærføring i forhold til boliger er et stadig tilbakevendende tema, der det er faglig uenighet om eventuelle skadevirkninger. Med jordkabel vil det elektromagnetiske feltet bli konsentrert til et smalt belte som ikke direkte berører boligene langs Kaggefossveien.

Kommunen viser til at luftledninger på tvers av og nært opp til vassdrag ved flere anledninger har ført til kollisjoner med fugl.

Modum kommune har påklaget den meddelte konsesjonen til Olje- og energidepartementet.

Buskerud fylkeskommune har i brev av 21. mars 2002 frarådd kommunen å gå inn for utbyggers alternativ, da dette kommer i konflikt med natur- og friluftsinteresser i området. Fylkeskommunen støtter derfor kommunens alternative forslag som innebærer en mindre ulempe fort miljøet.

Fylkesmannen i Buskerud peker i sitt oversendelsesbrev hit på at det ikke har vært

foretatt mekling i saken da NVE ønsket saken direkte oversendt Miljøverndepartementet. Fylkesmannen har ikke funnet grunn til komme med noen vurdering av saken og heller ingen tilråding om vedtak i saken. Det er imidlertid vist til at fylkesmannens landbruksavdeling og miljøvernavdelingen tidligere har uttalt seg i saken. Miljøvernavdelingen er enig med Modum kommune i at det er behov for opprydning i linjenettet i det aktuelle området og det ikke bør anlegges nye luftledninger for strømforsyning over vassdraget. Ved utbygging av et nytt anlegg med jordkabel bør det legges til rette for å fjerne de eksisterende luftledningene.

Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten i saken gjelder først og fremst spørsmålet om nytt anlegg for strømforsyning ut fra Kaggefoss kraftstasjon skal gå i kabel eller i nye luftstrekk innenfor det aktuelle området.

Modum kommune mener at det er nok ledninger i området fra før og at det derfor av flere grunner bør legges opp til kabling. En kabling vil gi en positiv miljøeffekt, både i forhold til landskap, friluftsliv og eksisterende bebyggelse.

NVE peker på at konsesjonen forutsetter luftstrekk og at kabling vil være uforholdsmessig dyrt sett i forhold til fordelene. Det er antydet en kostnad på ca. 11-12 mill. kr. ved luftstrekk, mens kabling vil beløpe seg til ca. 15-16 mill. kr.

Miljøverndepartementet er enig med kommunen i at et nytt luftspenn i et område med eksisterende kraftlinjer vil kunne medføre ytterligere estetisk forringelse av området. Departementet finner imidlertid ikke at den uheldige virkningen på dette landskapet er så betydelig at det forsvarer en kabling av den nye ledningen. Forbedring av landskapsbildet innenfor det aktuelle området blir begrenset så lenge man har det doble luftstrekket langs Kaggefossveien. Departementet finner heller ikke at etableringen av det nye luftstrekk vil være til vesentlig hinder for utøvelsen av friluftslivet i området. I begge de to planforslagene er det satt av areal ved elva for badeplass.

Kollisjonsfaren for fugl ved nytt luftstrekk vil trolig bare i liten grad øke som følge av det planlagte anlegget. Allerede i dag er det innenfor en kort avstand av elva 3 eksisterende luftstrekk.

Spørsmålet om mulige helsevirkninger av elektriske og magnetiske felt fra kraftledninger reises ofte i forbindelse med behandling av saker om elektriske anlegg. Klageren i den foreliggende saken har tatt opp dette.

I følge Olje- og energidepartementet er det foretatt utredninger på dette område som ikke viser noen direkte sammenheng mellom elektromagnetiske felt og mulig helsefare.

Når det gjelder usikkerheten knyttet til virkningene av elektromagnets stråling er Miljøverndepartementet av den mening at plassering av nye høyspentlinjer nær boligområder bør unngås. Ny bebyggelse bør heller ikke plasseres nært opp til eksisterende luftlinjer for høyspent strømforsyning.

Ca. 30 m av den linja utbygger ønsker oppført ligger i nærheten (ca. 25 m's avstand) av eksisterende bebyggelse, men likevel lenger unna enn dagens to linjestrekk langs Kaggefossveien (Modumledningene). Vi antar at denne plassering av den nye linja ikke vil medføre vesentlig økt elektormagnetisk stråling for tilgrensende boligområde.

På grunnlag av de foreliggende opplysninger finner ikke Miljøverndepartementet å kunne stadfeste reguleringsplanen for Kaggefoss – Holdgersmoen. Innsigelsen fra NVE tas til følge.

NVE har i merknad til planen for Kaggefoss – Holgersmoen blant annet uttalt at siden det er meddelt konsesjon etter energiloven for en bestemt linjetrasé må kommunen gjennomføre det planforslag som er i tråd med konsesjonen.

Miljøverndepartementet vil peke på at energiloven og plan- og bygningsloven gjelder side om side. Det ene lovverk har derfor ingen forrett foran det andre i plansaker. Fremgangsmåten for behandling av saker som denne bør derfor være en parallell behandling.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester ikke Miljøverndepartementet vedtak i Modum kommunestyre den 6. mai 2002 om reguleringsplan for Kaggefoss – Holgersmoen.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Modum kommune
Buskerud fylkeskommune
Olje- og energidepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedlegg:
Saksdokumenter