Spydeberg kommune - kommuneplan for 2002 - 2020. Innsigelse fra Skiptvet kommune (ny E18-trasé - kryssplassering)

Avgjørelse i innsigelsessak, 4. desember 2003

Spydeberg kommune – kommuneplan for 2002 – 2020. Innsigelse fra Skiptvet kommune

Det vises til brev fra Fylkesmannen i Østfold av 08.04.03.

Spydeberg kommune vedtok sin kommuneplan 29.10.02. Det forelå på det tidspunktet en innsigelse fra nabokommunen Skiptvet. Innsigelsen gjaldt lokalisering av kryss mellom riksveg Rv122 og ny trasé for Ev618.

Etter møte med begge kommuner fant fylkesmannen at det ikke var formelt grunnlag for innsigelsen. Skiptvet kommune er ikke enige i dette og har bedt om at saken vurderes av Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har tidligere vedtatt kommunedelplan for fastsetting av trasé for ny Ev18 i kommunene Hobøl og Spydeberg. I den forbindelse ble det forutsatt at endelig plassering av kryss kunne utsettes til reguleringsplanfasen. Det er derfor ikke nødvendig at kryssplassering vises i Spydeberg kommuneplans arealdel.

Bakgrunn for saken

På grunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Østfold avgjorde Ddepartementets avgjorde deni brev av 19.07.02 linjeføringen kommunedelplan for Ev 18-traséen Krosby – Akershus grense på strekningen rv 122 – Foss av parsellen Krosby – Akershus grense i Spydeberg og Hobøl kommuneri en særskilt kommunedelplan for den aktuelle strekningen etter innsigelse fra Fylkesmannen i Østfold. I avgjørelsen ble alternativ B4 fastlagt som trasé for strekningen mellom Rv122 og Foss. Det innebærer at den tidligere utredete korridorbredden på 500 meter fastlagt som områdeskal legges til grunn for videre planlegging. Den endelige veiutformingen, inklusive kryssløsninger, skal tilpasses i detalj innenfor den fastlagte korridoren ved utarbeidelse av reguleringsplan for prosjektet.

Etter dette har Spydeberg kommune rullert kommuneplanens arealdel. Den tidligere godkjente traséen for Ev18 er lagt inn i den nye kommuneplanen uten at kryssplasseringer er vist. Skiptvet kommune reiser spørsmålet om plassering av krysset med Rv122 er tilfredstillende sikret når det ikke er avsatt i kommuneplanen. Skiptvet kommune hevder at motorveikryss er å betrakte som viktige ledd i kommunikasjonssystemet som må vises i kommuneplanen. Kommune har interesse av krysset fordi det vil gi en god forbindelse mellom kommunesenteret og den nye Ev 18.

Miljøverndepartementets vurderinger og konklusjon

En nabokommunes rett til innsigelse framgår av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd. Innsigelsen skal være direkte eller indirekte knyttet til realitetsspørsmål i planutkastet. Fylkesmannen har i sin behandling lagt til grunn at realitetene er i samsvar med departementets avgjørelse i kommunedelplanen for tracsévalget.

Lokaliseringen av motorveikryss vil kunne ha stor betyding for arealbruken og utviklingen i berørte kommuner. Derfor vil det som oftest være aktuelt å avklare kryssplasseringen på kommuneplannivå. Imidlertid finner departementet i denne saken at Spydeberg kommuneplans arealdel, slik den er vist uten kryssplassering, ligger innenfor rammen av departementets tidligere avgjørelse av kommune delplanen for den aktuelle veitraséen. Ut fra dette kan ikke departementet se at kommuneplanen er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser.

Med grunnlag i departementets behandling av ovenfor nevnte kommunedelplan legges det opp til at plasseringen av kryss skal avklares i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplan for veiprosjektet. Departementet forutsetter at Statens vegvesen tar opp krysspørsmålet til en bred vurdering i samarbeid med begge kommunene i det videre planarbeidet.Departementet har etter dette ikke noen merknader til fylkesmannens behandling.

Kommunen er orientert om departementets vurderinger og konklusjon ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Spydeberg kommune
Skiptvet kommune
Østfold fylkeskommune
Samferdselsdepartementet

VEDLEGG