Svar på spørsmål nr. 134 om Halkavarri skytefelt i Porsanger

Skriftlig spørsmål fra representanten Vera Lysklætt (V)

Svar på spørsmål nr. 134 om Halkavarri skytefelt i Porsanger

Skriftlig spørsmål fra representanten Vera Lysklætt (V) til miljøvernministeren

Det har i lang tid hersket stor usikkerhet og bekymring både blant reindriftsutøvere og den øvrige befolkningen når det gjelder de eventuelle miljøskadelige virkningene av Forsvarets bruk av Halkavarri skytefelt i Porsanger. Det er derfor behov for en bredt anlagt kartlegging av miljøstatusen i området med tanke på funn av f.eks. hvitt fosfor etter bruk av røykgranater. Kan miljøvernministeren sørge for at det snarest iverksettes en slik kartlegging og at dette følges opp med tiltak ved eventuelle funn?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 134 vedrørende kartlegging og tiltak i forbindelse med forsvarets bruk av hvitt fosfor.

Som miljøvernminister ser jeg alvorlig på de miljømessige konsekvensene bruken av hvitt fosfor har medført. Det er svært viktig at miljøproblemene blir kartlagt og at det gjennomføres miljøtiltak for å rette opp de uheldige konsekvensene.

Hvitt fosfor er et giftig, uorganisk stoff som antennes straks det kommer i kontakt med luft. Normalt vil fosfor i granatene forbrennes fullstendig ved detonasjon, og vil da ikke medføre noen vesentlig miljøpåvirkninger. Men hvis stoffet lander i fuktige omgivelser, uten tilgang på luft, vil det ikke brennes opp og omdannes. Det vil da kunne bevare sin giftvirkning i mange år og kunne representere en fare for dyr og fugler i området.

Det er forsvaret som har ansvaret for å hindre miljøproblemer knyttet til bruken av hvitt fosfor, og jeg har derfor forelagt spørsmålet for Forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet opplyser at:

”Kunnskapen om skadevirkningene av hvitt fosfor er relativt ny, og på denne bakgrunn har Forsvaret i de senere årene etablert miljøkrav for bruk av hvitt fosfor. Det stilles særskilte krav om tørre målområder for å forhindre at uforbrente rester av hvitt fosfor blir liggende i naturen.

I september oversendte Forsvarsstaben en redegjørelse til Statens forurensningstilsyn om bruk av hvitt fosfor i perioden 1992-2002. Fylkesmannen i Troms, Forsvarsbygg og Hærens styrker tok på dette grunnlag initiativ til å kartlegge om det fantes rester av hvitt fosfor i skytefeltene Setermoen, Mauken og Blåtind. Prosjektet skulle også vurdere miljørisiko forbundet med eventuelle funn. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2004-2005 på oppdrag av Hærens styrker, og arbeidet har vært ledet av Forsvarsbygg, med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som underleverandører.

Det foreligger nå to rapporter:

  • Risikovurdering av Forsvarets bruk av hvitt fosfor i Troms (FFI/rapport-2005/02531).
  • Vurdering av miljørisiko ved Forsvarets bruk av hvitt fosfor i skytefelt i Troms (NIVA/Rapport LNR 5085-2005).

Rapportene er sammenfallende i sine hovedkonklusjoner:

Hovedkonklusjonen er at prøvene dokumenterer en del høye forekomster av hvitt fosfor i grunnen og i vann i de mest brukte målområdene for slik ammunisjon. (…)

  • Følgende tiltak er gjennomført:
  • Det er innført skyteforbud for alle typer granater som inneholder hvitt fosfor.
  • Forurensningsmyndigheter, Mattilsynet og lokale helsemyndigheter er orientert om resultatene.

Det utarbeides varsling rundt skytefeltene som informerer om forurensningsfaren inne i feltene.

Forsvarsbygg vil utarbeide en prosjektrapport som skal oversendes fylkesmannens miljøvernavdeling i Troms. Denne vil blant annet inneholde forslag til tiltak som skal gi avbøtende effekter og gi en bedre oversikt over forurensningssituasjonen gjennom en ytterligere kartlegging. Forsvarsbygg vil ha en nær dialog med forurensningsmyndighetene både lokalt og nasjonalt i tiden framover.

Forsvaret vil snarest vurdere å iverksette undersøkelser i Halkavarre og øvrige skytefelt i Norge i tett dialog med fagmyndigheten så snart det er praktisk mulig.

I Halkavarre skytefelt er det brukt vesentlig mindre mengde hvitt fosfor enn i skytefeltene i Troms. Bruken av hvitt fosfor i Halkavarre skytefelt er registrert og mulige forurensningsområder er identifisert.

Forsvaret vil iverksette tilsvarende tiltak i Halkevarre skytefelt som ved skytefeltene i Troms, men undersøkelser og prøvetaking kan kun gjennomføres i barmarksesongen."

Jeg forutsetter at forsvarets arbeid på en tilfredsstillende måte vil løse miljøproblemene knyttet til bruken av hvitt fosfor. Jeg vil følge nøye med på arbeidet og vurdere behovet for nærmere pålegg etter forurensningsloven dersom ikke tilstrekkelige tiltak blir gjennomført.

Med hilsen

Helen Bjørnøy