Svar på spørsmål nr. 161 om vegsalting

Skriftlig spørsmål fra representanten Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)

Svar på spørsmål nr. 161 om vegsalting

Skriftlig spørsmål fra representanten Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) til miljøvernministeren

Vegsalt er i dag et stort problem. Vassdrag og innsjøer merkes av saltingen, og enkelte steder blir grunnvannet ødelagt. Innbyggere som bor nær veger der det saltes, har fått drikkevannet sitt ødelagt av ekstremt høye saltforekomster. Veger er i dag unntatt forurensningsloven, noe som i praksis betyr at Statens vegvesen har lov til å forurense. Vil statsråden innføre strengere restriksjoner og miljøkrav for å få saltforbruket ned?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 161 fra representanten Line Henriette Holten Hjemdal.

Jeg er svært opptatt av å opprettholde en god miljøtilstand i våre vassdrag, innsjøer og grunnvann. Forurensning av vannmiljøet er i utgangspunktet forbudt uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven. Det er imidlertid et unntak for forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper.

Ut i fra eksisterende kunnskap om miljøeffektene av vegsalting, har Statens forurensningstilsyn vurdert at utslipp i forbindelse med vegsalting ikke krever en særskilt regulering etter forurensningsloven. Samtidig har Statens forurensningstilsyn sett behov for å bedre kunnskapen på dette området, og har derfor bedt Vegdirektoratet foreta nærmere utredninger for å øke kunnskapen om miljøeffektene av vegsalting.

I forbindelse med oppfølging av EUs’ rammedirektiv for vann, foretas det en kartlegging av i alt 57 innsjøer som ligger nær veg. Dette vil etter Statens forurensningstilsyns vurdering gi betydelig økt kunnskap om miljøeffekter som følge av tilførsler av forurensninger fra vegtrafikken. Statens forurensningstilsyn opplyser videre at Vegvesenet har igangsatt et prosjekt i Trondheim for å forsøke å finne et optimalt saltforbruk for å oppnå ønsket friksjon.

Statens forurensningstilsyn følger arbeidene som pågår og vil på bakgrunn av informasjonen som fremskaffes vurdere behovet for å regulere forbruket av vegsalt. På bakgrunn av Statens forurensningstilsyns vurdering vil jeg ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på bruk av vegsalt. Dette må imidlertid vurderes opp mot trafikale hensyn og mulighetene for å benytte andre alternativer enn salt.

Med hilsen

Helen Bjørnøy