Svar på spørsmål nr. 617 om etablering av næringsområde i Frogn kommune

Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP)

Svar på spørsmål nr. 617 om etablering av næringsområde i Frogn kommune

Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til miljøvernministeren

Frogn kommune i Akershus er en typisk pendlerkommune med få arbeidsplasser lokalt. Et enstemmig kommunestyre i Frogn har to ganger gått inn for å etablere et næringsområde som vil gi 400 arbeidsplasser, men er blitt stoppet av fylkesmannen og Statens vegvesen region øst. Synes miljøvernministeren at det er et statlig ansvar å hindre etablering av lokale arbeidsplasser i norske kommuner gjennom å innskrenke retten til lokalt forankret nærings- og arealpolitikk?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr 617 fra representanten Ib Thomsen.

Miljøverndepartementet fikk oversendt innsigelsessaken vedrørende reguleringsplan for næringsområde Horgen i Frogn kommune fra fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev datert 22. februar 2006.

Saken gjelder Statens vegvesens innsigelse til reguleringsplanen. Konflikten gjelder kommunens planvedtak av 28. november 2005 om næringsareal på Horgen, rett vest for E6 og sør for kryss mellom E6 og Rv 76. Innsigelsen er begrunnet i flere forhold, blant annet at reguleringsplanen er i strid med statlige og regionale føringer og planer, at den er i konflikt med vedtatt byggegrense/miljøsone langs E6, at den ikke har akseptable kryssløsninger og at de trafikale konsekvensene av planen er uheldige.

I oversendelsen til Miljøverndepartementet anbefaler fylkesmannen at innsigelsen tas til følge.

Miljøverndepartementet tar sikte på å gjennomføre møte og befaring i saken rett over påske. På befaringen vil også Samferdselsdepartementet delta.

Jeg vil forøvrig ikke å kommentere forhold som kan foregripe min avgjørelse i saken.

Med hilsen

Helen Bjørnøy