Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 101-120 av 457 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bustadbyggjelagslova

  31.12.2013 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lova gjeld for bustadbyggjelag. Med bustadbyggjelag er meint eit samvirkeføretak som har til hovudføremål å skaffe bustader til andelseigarane gjennom burettslag eller på anna vis og å forvalte bustader for andelseigarane. Aksjeloven og

  Se loven på lovdata.no

 • Bustøttelova

  31.12.2013 Lover Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den statlege bustøtta er ei økonomisk stønadsordning med føremålet å sikre personar med låge inntekter og høge buutgifter ein høveleg bustad. Søkjar har krav på bustøtte dersom han og dei andre i husstanden fyller vilkåra i lov om bustøtte og

  Se loven på lovdata.no

 • Arbeidsmiljøloven - aml.

  31.12.2013 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Lovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Den skal også sikre trygge ansettelsesforhold og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

  Se loven på lovdata.no

 • Bergverksordning for Svalbard

  31.12.2013 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Deltakerloven

  31.12.2013 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Burettslagslova

  31.12.2013 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lova gjeld for burettslag. Med burettslag er meint eit samvirkeføretak som har til føremål å gi andelseigarane bruksrett til eigen bustad i føretakets eigedom (burett). Burettslag kan også drive verksemd som heng saman med buretten. Samvirkeføretak

  Se loven på lovdata.no

 • Arbeidsmiljøloven

  31.12.2013 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Lovens formål er: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med

  Se loven på lovdata.no

 • Aldersgrenseloven

  31.12.2013 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Tjenestepensjonsloven

  13.12.2013 Lov Finansdepartementet

  Loven gjelder tjenestepensjonsordninger etter loven her og foretak som har eller oppretter slik pensjonsordning. Pensjonsordning etter loven her kan opprettes ved avtale med vilkår på pensjonsinnretninger.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til medieeierskapsloven

  21.06.2013 Lov Kulturdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m.

  21.06.2013 Lover Landbruks- og matdepartementet

  Formålet med lova er å leggje til rette for effektiv og rasjonell utnytting av fast eigedom og ressursar til beste for eigarane, rettshavarane og samfunnet. Dette skal skje ved at jordskifteretten bøter på utenlege eigedoms- og brukstilhøve,

  Se loven på lovdata.no

 • Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

  07.06.2013 Lov Kulturdepartementet

  Norsk kulturråd har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

  Se loven på lovdata.no

 • SI-loven

  11.01.2013 Lov Finansdepartementet

  Statens innkrevingssentral innkrever de krav den i lov eller av departementet er pålagt å innkreve. Den utenrettslige innkrevingen foretas etter reglene i loven her. Statens innkrevingssentrals kompetanse til å forestå tvangsfullbyrdelse reguleres

  Se loven på lovdata.no

 • A-opplysningsloven

  22.06.2012 Lov Finansdepartementet

  Formålet med loven er å legge til rette for at arbeidsgivere mv. effektivt kan oppfylle sine plikter til å gi opplysninger om enkeltpersoners (inntektsmottakeres) inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekkopplysninger, og å gi offentlige etater

  Se loven på lovdata.no

 • Vass- og avløpsanlegglova

  16.03.2012 Lover Klima- og miljødepartementet

  Nye vass- og avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar. Eksisterande vass- og avløpsanlegg kan berre seljast eller på annan måte overdragast til kommunar. Vesentleg utviding eller samanslåing av eksisterande private anlegg kan berre skje med løyve frå

  Se loven på lovdata.no

 • Verdipapirfondloven

  25.11.2011 Lov Finansdepartementet

  Verdipapirfondloven regulerer verdipapirfond og virksomheten til forvaltningsselskap for verdipapirfond. Loven inneholder blant annet regler om hvordan verdipapirfond må plassere sine midler, pliktig informasjon til investorer, regler om salg og

  Se loven på lovdata.no

 • Act on Professional Transport by Motor Vehicle and Vessel (Professional Transport Act)

  25.03.2011 Lov Samferdselsdepartementet

  Act on Professional Transport by Motor Vehicle and Vessel (Professional Transport Act) Chapter 1 General rules Chapter 2 Licences Chapter 3 Licensing authority Chapter 4 Transport services which may be operated without a licence Chapter 5 Public

  Se loven på lovdata.no

 • Samvirkelova

  08.11.2010 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Geodataloven

  03.09.2010 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Loven skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon (geodata) for offentlige og private formål.

  Se loven på lovdata.no

 • Marine Resources Act

  11.08.2010 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Marine Resources Act

Til toppen