Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

 • Skatteforvaltningsloven

  27.05.2016 Lov Finansdepartementet

  Loven innebærer at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet er samlet i en uttømmende skatteforvaltningslov. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring,

  Se loven på lovdata.no

 • Karanteneloven

  01.01.2016 Lov Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Loven omfatter politikere som skal tiltre embete eller stilling i departementene eller stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller som etablerer næringsvirksomhet. Statsministerens kontor regnes som departement etter loven her.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover

  18.12.2015 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Endringsloven gjelder endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse, allmenngjøringloven og enkelte andre lover.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til Statens pensjonskasseloven

  18.12.2015 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Endringslov til Statens pensjonskasseloven gjelder endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere.

  Se loven på lovdata.no

 • ERIC-lova

  11.12.2015 Lover Kunnskapsdepartementet

  Lova etablerer ei ny organisasjonsform, konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur, og gjennomfører EU-forordninga av same namn. Lova gir eit rettsleg rammeverk for etableringar av ERIC-ar i Norge, og sikrar norsk deltaking i det europeiske

  Se loven på lovdata.no

 • Naturskadeerstatningsloven

  10.12.2015 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Den statlige erstatningsordningen for naturskader har til formål å yte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. Ikrafttredelse: 01.01.2017.

  Se loven på lovdata.no

 • Referanseverdiloven

  04.12.2015 Lov Finansdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om endringer i EØS-høringsloven

  19.11.2015 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Loven skal motvirke ulovlige handelshindringer og bidra til fri bevegelighet i EØS' indre marked for varer og informasjonssamfunnstjenester, og etableringer av slike tjenester, gjennom elektronisk administrativt samarbeid og et system for europeisk

  Se loven på lovdata.no

 • Stiftelsesloven

  02.11.2015 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Loven inneholder blant annet regler om fremgangsmåten ved opprettelse av stiftelser, hvordan disse skal organiseres og hvordan de kan forvalte sin kapital. I tillegg oppstiller loven vilkår som må oppfylles for å gjøre endringer i en stiftelses

 • Lov om posttjenester (postloven)

  23.09.2015 Lov Samferdselsdepartementet

  LOV-2015-09-04-91: Lov om posttjenester (postloven). Lovens formål er å legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester, og et likeverdig tilbud av leveringspliktige tjenester til

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til folketrygdloven mv.

  19.06.2015 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Endringer i følgende lover: folketrygdloven, skatteloven og arbeidsmarkedsloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Kassasystemlova

  19.06.2015 Lover Finansdepartementet

  Denne lova gjeld leverandørar av kassasystem som nemnt i § 2 bokstav e. Lova fastsett krav til kassasystem mv. som blir tilbode for sal, utleige eller utlån til bokføringspliktig som nemnt i bokføringslova § 2.

  Se loven på lovdata.no

 • Personopplysningsloven

  15.06.2015 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register.

  Se loven på lovdata.no

 • Finansforetaksloven

  10.04.2015 Lov Finansdepartementet

  Formålet med loven er å bidra til finansiell stabilitet, herunder at finansforetak virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. Med finansiell stabilitet menes at det finansielle systemet er robust nok til å motta og utbetale innskudd og andre

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram m.v.

  06.02.2015 Lov Kultur- og likestillingsdepartementet

  Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

  Se loven på lovdata.no

 • Diskrimineringsloven om seksuell orientering

  22.10.2014 Lov Barne- og familiedepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om undersjøiske kabler

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Blir det i forbindelse med nedleggelse eller reparasjon av en kabel eller rørledning forårsaket brudd eller skade på en annen kabel eller rørledning, skal eieren av den førstnevnte kabelen eller rørledningen bære de nødvendige

  Se loven på lovdata.no

 • Losloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Formålet med loven er å sikre en effektiv lostjeneste, som kan bidra til å trygge ferdselen på sjøen og derigjennom verne om miljøet, samt medvirke til at Forsvaret kan løse sine oppgaver.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om Televerket AS

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Føremålet med denne lova er å regulere forholdet til aksjelovgivinga, eigarforholdet til aksjane og visse overgangsspørsmål i samband med omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om innenlands transport i EØS-avtalen

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Kongen kan gi forskrifter om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen, herunder regler om generelle retningslinjer, infrastruktur, konkurranseregler, statsstøtte, grenselettelser og kombinert transport.

  Se loven på lovdata.no

 • Side 5 av 25
 • Side 5 av 25