Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 81-100 av 465 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • COTIF-loven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Loven gjennomfører Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (samt Protokoll om privilegier og immunitet for Den mellomstatlige organisasjon for internasjonal jernbanetrafikk (OTIF).

  Se loven på lovdata.no

 • Jernbaneundersøkelsesloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Lovens formål er å forbedre sikkerheten og forebygge jernbaneulykker gjennom undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til ekomloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Endringslov til ekomloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Ekomloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om omklassifisering av veg

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Formålet med loven er å regulere visse overgangsspørsmål som oppstår ved omklassifiseringen av veg i forbindelse med at ansvaret for øvrig riksvegnett overføres fra staten til fylkeskommunene fra 1. januar 2010.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til vegtrafikkloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Endringslov til vegtrafikkloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til ekomloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Endringslov til ekomloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til yrkestransportlova

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Endringslov til yrkestransportlova.

  Se loven på lovdata.no

 • Losloven 2014

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Loven skal legge til rette for en losordning som, ved å sikre tilstrekkelig farvannskompetanse om bord, skal bidra til å trygge ferdselen på sjøen ut fra samfunnmessige hensyn, samt medvirke til at Forsvaret kan løse sine oppgaver.

  Se loven på lovdata.no

 • Havne- og farvannsloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om omdanning til Postbanken AS

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Formålet med loven er å regulere forholdet til forretningsbankloven, aksjeloven, postbankloven og visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap (Postbanken AS).

  Se loven på lovdata.no

 • Yrkestransportlova

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Lova gjeld for transport med motorvogn eller fartøy i Noreg.

  Se loven på lovdata.no

 • Jernbaneloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Loven gjelder anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane, forstadsbane og lignende sporbundet transportmiddel. Loven gjelder også faste og løse innretninger og all aktivitet knyttet til jernbane.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Taubaner, herunder skitrekk, skal ikke kunne anlegges eller tas i bruk uten tillatelse av Kongen og på vilkår som deri fastsettes.

  Se loven på lovdata.no

 • Veglova

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med. Det er ei overordna

  Se loven på lovdata.no

 • Postloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Lovens formål er å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger til rimelig pris og til god kvalitet.

  Se loven på lovdata.no

 • Luftfartsloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Loven slår fast at luftfart i Norge bare kan finne sted i samsvar med denne lov og forskrifter gitt med hjemmel i loven. For luftfart som omfattes av EØS-avtalens bestemmelser, går reglene om utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen på luftfartens

  Se loven på lovdata.no

 • Vegtrafikkloven

  26.08.2014 Lov Samferdselsdepartementet

  Loven gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn.

  Se loven på lovdata.no

 • Tanaloven

  20.06.2014 Lov Klima- og miljødepartementet

  Lovens formål er å sikre de særskilte rettigheter lokalbefolkningen har til fiske i Tanavassdraget på grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal sedvane.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

  20.06.2014 Lov Finansdepartementet

  Lov om forvaltning av alternative investeringsfond regulerer forvaltere av kollektive investeringsstrukturer som ikke er tradisjonelle verdipapirfond (for eksempel private equity og ulike investeringsselskaper). Forvaltere av alternative

  Se loven på lovdata.no